NWRM Guide - page 90

90
Izraz
Definicija
NaturalWater
RetentionMeasures
NWRM (Prirodne
mjere za zadržavanje
voda)
Prirodnemjere za zadržavanje voda (NWRM) sumulti-funkcionalnemjere
kojima je cilj zaštititi i upravljati vodenim resursimapomoćuprirodnih
sredstava i procesa, dakle izgradnja zelene infrastrukture, primjerice,
obnovomekosustava i promjenom korištenja zemljišta. NWRM imaju
potencijal dapruže višestrukeprednosti, uključujući smanjenji rizik
odpoplava, poboljšanje kakvoće voda, odvodnjepodzemnih voda i
poboljšanje staništa. Kao takve, onemogupomoći upostizanju ciljeva
ključnihpolitikaEU kao što jeOkvirnadirektivao vodama (ODV), Direktiva
opoplavama (FD) i Direktivao staništima i Direktivaopticama.
NWRM iskaznica
Pilot projektNWRMEU izradio je liste činjenica zapojedinačneNWRM
(dostupnena
www.nwrm.eu/
)
kojeprikazuju
raspoloživo znanjeoNWRM-u. Crtež iz tog znanja, kraćeNWRM "osobne
iskaznice" razvijene su i kombiniraneu "alatni okvir"NWRM-a kakobi
olakšalepristup čitateljimaovog vodiča. Naći ćete sveosobne iskaznice
NWRM-audrugomdijelu vodiča.
Prirodno rješenje
Prirodna rješenja su shvaćena kao životna rješenja kojanadahnjuje,
podržava i koristipriroda, apredviđena su za rješavanje raznihdruštvenih
izazovanaučinkovit i prilagodljivnačinuporabe resursa, pružajući
istovremenoekonomske, socijalne i ekološkepogodnosti.
(
http://
ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=nature-based-
solutions
)
Zadržavanje
Zadržavanje je kapacitet (dio) ekosustava zapohranu vode, hranjivih tvari
ili naslaga, privremeno ili trajno.
Otjecanje
Površinskootjecanje (poznato i kao kopnen tok) protok je vode koji se
događa kada višakoborina ili drugih izvora teče iznad zemljinepovršine. To
semožedogoditi jer je tlo zasićenoupunom kapacitetu jer kiša stižebrže
nego što tlomožeapsorbirati, ili zato štoneprohodnapodručja (krovovi
i pločnik) preusmjeravajuotjecanjenaokolno tlo kojenemože to sve
apsorbirati. Površinskootjecanje jeglavna komponenta ciklusa vode. To je
glavno sredstvoueroziji tla vodom.
(
http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_runoff
)
Značajke slabljena
otjecanja (RAFs)
Značajke slabljenaotjecanja (RAFs) su jeftine, blage inženjerske izmjene
slivadizajnirane zapresretanje zagađenihhidrološkihputeva toka. One se
mogu koristiti zausporavanje, trgovinu i filtar otjecanja izpoljoprivrednih
(ili drugih) zemljišta kakobi se smanjilaopasnost odpoplava i poboljšala
kvaliteta vode.
Održivi sustavi
odvodnje (Sustainable
DrainageSystems (ili
SuDS))
Pristupi zaupravljanjepovršinskom vodom koji uzimajuuobzir količinu
vode (poplave), kvalitetu vode (zagađenje) i pitanja izmjene kolektivno se
nazivajuOdrživi sustavi odvodnje (SuDS).
SuDS imaju za cilj daoponašajuprirodnootjecanje i običnoupravljaju
oborinamaublizini njihovogpada. SuDSmogubitidizajnirani dauspore
protok vode (slabljenje) prijeulaskaupotoke, rijeke i ostale vodotoke.
Oni pružajupodručja zapohranu vodeuprirodnim konturama imogu
se koristiti kakobi seomogućilonatapanje vode (infiltriranje) u tlo,
ispariti izpovršinske vode ili transpirirati iz vegetacije (poznato kao
evapotranspiracija). (Izvor: Susdrain)
Status vode
Status vodapredstavljaglavne karakteristike vodnihtijela kao što je
definiranouODVEU. Direktivanastoji postići "dobro stanje" za sve
podzemne i površinske vode (rijeke, jezera, prijelazne vode i priobalne
vode) uEU. Ekološko i kemijsko stanjepovršinskih vodaobuhvaća sljedeće
elemente: biološku kvalitetu (ribe, bentoskebeskralješnjake, vodenu
floru); hidromorfološku kvalitetu kao što je struktura rijeke, kontinuitet
rijeke ili supstrat od riječnog korita; fizikalno-kemijsku kakvoću, kao što
je temperatura, oksigenacija i hranjivi uvjeti; i kemijsku kakvoću koja se
odnosi naekološke standarde kvalitete zaodređeneonečišćujuće tvari
riječnogbazena. Zapodzemne vode, ODV smatranjezino kvantitativno i
kemijsko stanje.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98
Powered by FlippingBook