NWRM Guide - page 89

89
Izraz
Definicija
Analiza isplativosti
(CEA - Cost-
EffectivenessAnalysis)
Analitički alat i ocjenjivanje tehnika kojaprocjenjuje troškovealternativnih
načinaproizvodnje istog ili sličnog ishoda. Rangiraalternativnemjerena
temeljunjihovih troškova i učinkovitosti, gdjenajisplativijamjeradobiva
najviši položaj. Sobziromna toda jeCEApredložena za komparativne
analize, troškovi koji će seprikupiti trebajuuključiti i one kojenisu
specifični zamjesto.
Uslugeekosustava
Uslugeekosustava supogodnosti koje ljudi dobivajuodekosustava. One
uključuju: pružanjeusluga kao što jehrana, voda, drvo i vlakna; regulira
usluge kojeutječuna klimu, poplave, bolesti, otpad i kvalitetu vode;
kulturneusluge kojepružaju rekreacijske, estetske i duhovnedobrobiti; i
pratećeusluge kao što su formiranje tla, fotosinteze i hranidbeni lanac
(Izvor:
http://www.unep.org/maweb/documents/document.356.aspx.
pdf
)
Siva infrastruktura
Siva infrastruktura Izperspektiveprirodnihmjera za zadržavanje voda
(NWRM), siva infrastrukturaobično seodnosi na tradicionalnemetode
upravljanja vodompomoćuumjetne, izgrađene imovine, najčešće
vodonepropusne i dizajnirane kakobi se izbjegao rast bilo koje vrste
ekosustava. Siva infrastrukturauključujemjere kao što su kanali, cijevi,
kanalizacije i sustavi zaobraduotpadne vode, prokopi. nasipi i brane.
Siva infrastrukturadobila je takavnaziv jer je često izrađenaodbetona.
Za razlikuod zelene infrastrukture, siva infrastrukturaobičnonedonosi
višestrukepogodnosti. Siva infrastruktura kao što je kanalizacija i sustavi
zaobraduotpadnih vodapotrebna jeuurbanimpodručjima, ali senjihova
učinkovitostmožepovećati zelenim inženjerskimmjerama kojepomažu
vratitiprirodnu sposobnost zadržavanja vode krajolika. Nonekamoderna
siva infrastruktura kao što supropusni pločnici i neki sustavi zadržavanja
vodena krovuoponašajuprirodnu sposobnost zadržavanja vode krajolika i
pomažu vratitiprirodnijemodeleotjecanja i infiltracije.
Horizon2020
Horizon2020 jefinancijski instrument provedbe inovacijaUnije, a vodeća
inicijativa strategijeEuropa2020 ima za cilj osiguranjeeuropskeglobalne
konkurentnosti.
(
)
Hidrološko
modeliranje
Hidrološkimodeli supojednostavljeni, konceptualni prikazi dijela
hidrološkog ciklusa. Oni seprvenstveno koriste zahidrološkopredviđanje
i razumijevanjehidrološkihprocesa.
(http://en.wikipedia.org/wiki/
Hydrological_modelling
)
LIFE
LIFE jefinancijski instrument EU koji podupireprojekte za zaštituprirode i
klimatskeaktivnostidiljemEU.
Pogledajte
http://ec.europa.eu/environment/life/
Višekriterijskaanaliza
(MCA -Multi-Criteria
Analysis)
Višekriterijskaanaliza (MCA) ili višekriterijskaanalizaodluka (MCDA)
metoda je koja izričito razmatra više kriterija zapodrškuodlučivanja.
Razliku (potencijalnih) utjecaja kojepolitičkeopcije ilimjeremogu
imati čini jasnom, kombinirajući ihu jedanpokazatelj pomoću različitih
vrijednostidodijeljenih svakoj kriteriji ili utjecaju.
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98
Powered by FlippingBook