NWRM Guide - page 95

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty inwestycyjne w przypadku pasów filtrującychmogą wahać się od 3
euroa30euro/m
2
powierzchnipasówfiltrujących.Różniąsięoneznaczącow
zależnościod
konstrukcji
pasafiltrującego iwykorzystania
materiałówpodłoża
takich jak żwirwcelu zwiększeniaefektywności pasafiltrującego. Kosztyutr-
zymaniamieszczą sięw zakresieod0,50eurodo6,50euro/m
2
powierzchni
pasafiltrującego.
P
rojekt
Pasy filtrujące powinny być stosowane jako
pierwszy etap „ciągu” SuDS
.
Muszą one być zlokalizowane bezpośrednio przy obszarze odwadniania, a
niewmiejscach, gdzieoczekiwany jest istotnyefekt lubgdzie istnieje ryzyko
wymywania zanieczyszczeń dowód gruntowych. Maksymalna długość od-
wadnianiapasafiltrującegopowinnawynosić50m, aminimalnaszerokość6
m. Abyuzyskać jaknajwyższą jakośćwody, pochodzące spływypowinnybyć
rozprowadzanena głębokościmniejszej niż 50mm. Potrzebne są regularne
kontrole i
czynności konserwacyjne
.
S
kala
Pasy filtrujące są przystosowane do
uzdatnianiawódopadowychzmałych
obszarów, takich jak drogi, dachy,
małe parkingi czy inne powierzchnie
nieprzepuszczalne.
Pasy filtrujące są skuteczne przy odbieraniu
lądowych przepływów powierzchniowych z
przyległegoobszaru.
Pasy filtrujące to równomiernie stopniowane, delikatnie nachylone,
pokryte roślinnością pasy
terenu, które zapewniająmożliwości
spowalniania
przenoszenia
i (łącznie)
infiltracji
.
Są one projektowane tak, aby przyjmowały spływy jako lądowe przepływy powierzchniowe z elementów
położonych przed nimi i często leżąmiędzy obszarami o twardej nawierzchni a strumieniem, do któregowodywpływają, magazynowaniemwód
powierzchniowych, systemem uzdatniania lub usuwania odpadów. Są one często stosowane jako techniki uzdatniania wstępnego przed innymi
technikami zrównoważonegoodwadniania.Mogąone służyć jakobufor pomiędzyniezgodnymi sposobamiwykorzystaniagruntów imogą sprzyjać
uzupełnianiuwódgruntowychnapoziomie lokalnymwobszarachprzepuszczalnychgleb.
Studiaprzypadków: ZarządzanieosuszaniemwHradecKralove,Czechy; zrównoważonaurbanizacjawLeidscheRijn,Holandia
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...108
Powered by FlippingBook