NWRM Guide - page 98

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Studniechłonnedziałająpoprzez
gromadzeniespływającejwody i infiltrację
jej doniżej leżącej gleby.Generalniesłużąonedo infiltracji całejwody
z obszaru drenażowego zasilania wodą do
1 zdarzenia na 30 lat
. Studnie chłonne wzmacniają więc zdolność terenu domagazynowania wody
podczaspowodzi, a takżeprzyczyniająsiędoograniczania ryzykawystępowania
powierzchniowegozalewaniaspływów
i szczytowychprzepływów
rzekwmałych zlewniach.
Studnie chłonnemogą zapewnićpełną infiltrację zobszarówutwardzonych,wnosząc znaczący, choćw skali lokalnej,wkładdo
uzupełnianiawód
gruntowych
.Wkładposzczególnych studni chłonnych jest jednakniewielki.
Studnie chłonnemogą zapewnić dodatkową poprawę
jakości wody
przed infiltracją do gleby lub do wód gruntowych, poprzez filtrację przez
podłożestudni chłonnej, chociażzalecane jestwstępneuzdatnianie, aponadto trzebauwzględnićpotencjalnezanieczyszczeniewódgruntowych:
studnie chłonne mogą stanowić większe zagrożenie niż niektóre inne środki infiltracji, ponieważ omijają one roślinność i warstwy gleby.
Ograniczenie spływówprzyczynia się równieżdo zmniejszenia zanieczyszczeniamiasta ze źródeł rozproszonych.
Jako komponent zrównoważonego zarządzaniawodąwmieście studnie chłonnewnosząwreszciepewienwkładwpoprawę zielonej infrastruktury i ochrony ekosys-
temów.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
1...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,...108
Powered by FlippingBook