NWRM Guide - page 99

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty budowy rowów infiltracyjnychwahają się od 70 do 90 euro/m3 ob-
jętościmagazynowej,w zależności odgłębokości, geometrii i niżej położony-
chgleb/warunkówgeologicznych, abieżącekosztyutrzymania sąniewielkie.
Wymagane są
badania geotechniczne
w celu potwierdzenia stabilności
gruntu iniżejpołożonychgleb/warunkówgeologicznych.Mogąoneprzeszka-
dzać iwymagaćanalizyzanieczyszczeniaglebywceluokreśleniaprzydatności
technik infiltracji (0,5–10 tys. euro).
P
rojekt
Rowy infiltracyjne powinny mieć 1–2m głębokości i być wypełnione krus-
zywem kamiennym, o odpowiednio wysokim
wskaźnikiem porowatości
.
Powinny onemieć odpływ nawysokim poziomie z
urządzeniem regulującym
przepływ
, aby pomieścić nadmiar spływającej wody. Nadają się one tylko do
miejscpłaskich (maks. 2%).Niepowinnyonebyćużywanedopodstawowego
uzdatniania spływającejwody z terenówpoprzemysłowych lub innych źródeł
zanieczyszczeń, jeżeli ryzyko zanieczyszczeniawód gruntowych jestwysokie i
powinnybyć stosowanewyłączniewobszaracho
małymobciążeniuosadami
,
chybażewwyżejpołożonychelementachuwzględnionowstępneuzdatnianie.
S
kala
Rowy infiltracyjne generalnie służą
zbieraniu i infiltracjiwodyspływającej
zniewielkiegoobszaru, np. parkingu.
Rowy infiltracyjnemogąbyć również stosowane
wprzypadku sztucznychnawierzchniwobszara-
ch rolniczych, takich jakpodwórza czydrogi
Rowy infiltracyjne to
płytkiewykopy
wypełnionegruzem lubkamieniami.W idealnymprzypadkupowinnyoneprzyjmowaćpoprzecznienapływające
wody z przyległychnieprzepuszczalnej powierzchni. Umożliwiająone
wnikanie
wody dookolicznych glebod spodu i z boków rowu.W ten sposób
zmniejszająone
szybkość iwielkośćspływów
imogąbyćpomocnewuzupełnianiuwódgruntowychoraz zachowaniupodstawowychprzepływóww
rzekach. Sąone skutecznewusuwaniu zanieczyszczeń i osadów, alemusząbyć zaprojektowanewpołączeniu z efektywnym systememuzdatniania
wstępnego.
Studiaprzypadków:Rowy infiltracyjneKungsbacka, Szwecja
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
t
r
o
m
w
a
t
e
r
1...,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98 100,101,102,103,104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook