NWRM Guide - page 104

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Zbiorniki zatrzymujące
tymczasowomagazynują spływającąwodę
, a następnie uwalniając jąwolniejszym tempie. Nie są one przeznaczone do
umożliwiania infiltracji. Pojemnośćmagazynowa jest zależna od konstrukcji zbiornika, którego rozmiar można dopasować pod kątem opadów
deszczu dowolnej intensywności. Zbiorniki zatrzymujące mogą zatem zmniejszać ryzyko
zalewania
powierzchniowego w połączeniu z innymi
funkcjami SuDS iw ten sposóbprzyczyniają siędoadaptacji do zmian klimatycznych.
Zbiornikizatrzymującemogąbyćskutecznew
wychwytywaniuosadów
zmiejskich lubwiejskichspływów iw
usuwaniu
zanieczyszczeń
;efektywność
znacząco się różni i ulegapoprawieprzezdobryprojekt i konserwację. Poprzezograniczanie zanieczyszczeń rozproszonych zbiorniki zatrzymujące
wnosząniewielkiwkładw zachowanie i poprawę
jakościwódpowierzchniowych
.
Zbiorniki zatrzymujące mogą zapewniać niewielkie korzyści dla różnorodności biologicznej (choć raczej nie zapewniają znaczącej poprawy
siedliska). Jako komponent
zielonej infrastruktury
intensywne stosowanie zbiorników zatrzymującychbędzieprzyczyniać siędoosiągania celów
strategii różnorodności biologicznej 2020. Tam, gdzie są używane do przecinania i magazynowanie wody spływającej z powierzchni o niskiej
przepuszczalności naobszarach rolnych, zbiorniki zatrzymującemogąprzyczyniać siędobardziej zrównoważonychpraktyk rolniczych.Wreszcie,
poprzez tworzenie terenów zielonych, zapewniająonewalory
estetyczne
i rekreacyjne.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
1...,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103 105,106,107,108
Powered by FlippingBook