NWRM Guide - page 101

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszt budowy ogrodów deszczowych znacząco się różnią w zależności od
wymaganego
przygotowania terenu
i wybranego
typu roślin
. Jeśli wykopano
ogród deszczowy i położono nowe podłoże, koszty będą znacznie wyższe.
Prosty ogród deszczowy zbudowany w przydomowym ogrodzie kosztuje
właściciela domu niewiele. Natomiast ogrody deszczowe na poziomie uli-
cy wymagają czynności konserwacyjnych od organówmiejskich, choć nie
powinnyonebyćuciążliwe.
P
rojekt
Ogrody deszczowe są zazwyczaj
małe
i używane w skali posiadłości. Mi-
nimalna szerokość 3 m i stosunek długości do szerokości 2:1 pozwolą na
rozproszone sadzenie małych drzew i krzewów i ułatwią eksploatację i
konserwację, chociażmniejsze obszarymogą być również wykorzystywane
efektywnie. Rodzime gatunki powinny być starannie dobrane, aby były w
staniewytrzymaćokresowe
podtopienia
iwydłużonezalaniakorzeni .Ogrody
deszczowemogąbyćużywane jako część szerszego
programuSuDS
.
S
kala
Poszczególne
komponenty
ogrodów deszczowych służą do
przechwytywania spływającej wody
zmałej powierzchni, np. z dachu lub
parkingu.
Ogrody deszczowe to małe
ogrody pokryte roślinnością
służące do magazynowania i infiltracji wody. Są one zazwyczaj stosowane na poziomie
posiadłości oraz w pobliżu budynków, na przykład w celu wychwytywania i infiltracji wody z dachu. Mogą one korzystać z wielu elementów:
trawiastych pasów filtracyjnych, obszarów stawowych, obszarów organicznych/ściółkowych, gleb ogrodniczych, roślin drzewiastych i zielnych,
podsypek. Przefiltrowanawoda ze spływu jest albogromadzona i zwracanado systemuprzenoszącego, albo infiltrowanadootaczającegogruntu.
Studiaprzypadków:OgróddeszczowywDayBrook,WielkaBrytania
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
W
i
k
i
p
e
d
i
a
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook