NWRM Guide - page 102

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Ogrody deszczowe są skuteczne w
wychwytywaniu spływającej wody
z opadów o średniej intensywności: wykorzystanie drzew zwiększa
ewapotranspirację, a ogród może być zaprojektowany pod kątem infiltracji wychwyconej wody, ograniczając w ten sposób spływy. Ogrody
deszczowe tym samym ograniczają zagrożenie
powodziowe
w połączeniu z innymi elementami SuDSwobszarachmiejskichorazwnosząwkład
doadaptacji do zmian klimatycznych.
Gdzie Infiltracja jest dozwolona, ogrody deszczowe przyczyniają się do
uzupełnianiawód gruntowych
, poprawy stanuwód gruntowych, chociaż
wkładpojedynczegoogrodudeszczowego jest niewielki.
Ogrodydeszczowemogąbyćbardzo skutecznew zakresiepochłaniania
węglowodoróworazmetali ciężkich
dziękiwykorzystaniu roślin i składowi
gleb. Przechwytują one osady, ograniczając zawartość zawieszonych cząstek stałychwdalszychodcinkach. Poprzez ograniczanie zanieczyszczeń
rozproszonych rowy infiltracyjnewnosząniewielkiwkładw zachowanie i poprawę
jakościwódpowierzchniowych
.
Poprzez tworzenie nowych obszarów zróżnicowanej roślinności ogrody deszczowe przyczyniają się do wzrostu
różnorodności biologicznej
i
poprawiają
waloryestetyczne
wpejzażumiejskim.Mogąonewnieśćpewienwkładdoobniżaniatemperaturszczytowych i zwiększeniamiejscowej
asymilacji CO2. Jako komponent zielonej infrastruktury, zwłaszcza gdy wykorzystywana jest macierzysta roślinność, zwiększone zastosowanie
ogrodówdeszczowychbędzieprzyczyniać siędoosiągania celów
strategii różnorodności biologicznej 2020
.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
1...,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 103,104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook