NWRM Guide - page 105

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Stawy retencyjne to środki
wysokiegowykorzystania terenu
używanew śro-
dowiskumiejskim.Podstawowymkosztem jestzatemkoszt
nabyciagruntu lub
kosztalternatywny
niewykorzystaniagruntudo zabudowy. Będzie to zależało
odwartości gruntunadanym terenie.Wymagane sąbadaniageotechniczne
w celu potwierdzenia stabilności gruntu i niżej położonych gleb/warunków
geologicznych. Koszty inwestycyjne sięgająod10do60euro/m
3
pojemności
magazynowej, abieżące kosztyutrzymania sąniewielkie.
P
rojekt
Stawy retencyjne powinny być łączone z
wcześniej zlokalizowanymi kompo-
nentami zrównoważonego odwadniania
, takimi jak mniejsze zbiorniki zatr-
zymujące i błotniste niziny. Stawy powinny być lokalizowanew najniższym
punkciew zlewni, gdziemogąprzyjmowaćwodę zodwadnianiana zasadzie
grawitacji.Glebypowinnybyćdostatecznie
małoprzepuszczalne
, abyniedo-
chodziło dowysychania stawów. Na obszarach zanieczyszczonych gleb lub
wódgruntowych stawpowinienbyćcałkowicie szczelny, aby zapobiec trans-
feromzwarstwąwodonośną.Regularnekontrole i czynności konserwacyjne
sąważne.
S
kala
Do obsługi stawu retencyjnegomoże
wystarczyćobszarodwadniania0,03–
0,1 km
2
. Niema żadnych ograniczeń
dotyczących
maksymalnego
obszaru odwadniania, chociaż ciąg
SuDS powinien być stosowany do
spływającejwodywpobliżu źródła.
Stawyretencyjne tostawy lubbasenyzaprojektowanezmyśląo
dodatkowejpojemności
do łagodzeniaspływówpowierzchniowychpodczasopadów
deszczu. Zatrzymane spływy sąuwalnianewkontrolowanym tempie. Stawy są tworzoneprzezwykorzystanie istniejącegonaturalnego zagłębienia,
przez wykopanie nowego zagłębienia lub przez budowę nasypów. Mogą one zapewniać zarówno łagodzenie przepływówwód opadowych, jak i
uzdatnianie wody. Dobrze zaprojektowane i utrzymywane stawy mogą przynosić korzyści estetyczne, rekreacyjne oraz ekologiczne dla pejzażu
miejskiego.
Studiaprzypadków: Staw retencyjnywChêneBougerie, Szwajcaria; EkologiczniezaadaptowaneuzdatnianiewódopadowychwKretyndze, Litwa
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104 106,107,108
Powered by FlippingBook