NWRM Guide - page 107

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Podstawowym kosztem zbiorników infiltracyjnych jest koszt
nabycia gruntu
lub koszt alternatywny niewykorzystania gruntu, który zależy od jegowar-
tości.Wymagane są równieżbadaniageotechniczne. Kosztybudowy sięgają
od15do90euro/m
3
pojemności zatrzymywania, aponadtowystąpiąpewne
bieżące roczne kosztyutrzymania.
P
rojekt
Zbiorniki infiltracyjneniepowinnybyć stosowanewmiejscach, gdzie istnie-
je ryzyko zanieczyszczeniawód podziemnych. Przed rozpoczęciem budowy
należy zbadać stabilność gruntu. W celu zapewnieniamożliwości infiltracji
sezonowowysoki
stanwody gruntowej
powinien byćwyższy niż 1m poniżej
terenu, który powinien byćmożliwie najbardziej płaski. Struktura regulacji
odpływu i awaryjny przelew spływowy powinny być zastosowane w uza-
sadnionych okolicznościach. Potrzebne są regularne kontrole i czynności
konserwacyjne.
S
kala
Generalnie
zbiorniki
infiltracyjne
przeznaczone są do uzdatniania
małychobszarówodwadniania, zwykle
obejmujących
szereg nieruchomości
(od 2 do 20 hektarów). Nie powinny
one być używane jako rozwiązania
dla większych obszarów odwadniania
ze względu na zwiększone ryzyko
występowania obciążenia zbiornika
osadami.
Zbiorniki infiltracyjne to
pokryte roślinnością zagłębienia
służącedo zatrzymywaniawody opadowej z nieprzepuszczalnychpowierzchni. Pozwalają
one na osiadanie osadów i związanych z nimi zanieczyszczeń oraz umożliwiają
przesiąkanie
wody do położonych niżej gleb i wód gruntowych.
Zbiorniki infiltracyjne są suche, zwyjątkiemokresów intensywnychopadówdeszczu, imogą służyćdo realizacji innych funkcji przy innychokazjach
(np. rekreacyjnych). Stanowiąonemagazynyna spływającewodyoraz elementy kontroli przepływu jako części
„ciągu” SuDS
. Zbiorniki infiltracyjne
mogą również działać jako „obszary bioretencji” płytkich ukształtowanych zagłębień, zazwyczaj niewystarczająco odwodnionych i bazujących na
projektowanychglebach, roślinności i filtracji,mającychna celuograniczenie spływów i usuwanie zanieczyszczeń.
Studiaprzypadków:ZrównoważonaurbanizacjawLeidscheRijn,Holandia
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 108
Powered by FlippingBook