NWRM Guide - page 103

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Zbiorniki zatrzymujące to środki
wysokiegowykorzystania terenu
używanew
środowiskumiejskim. Podstawowym kosztem jest zatem koszt
nabycia grun-
tu
lub
koszt alternatywny
niewykorzystania gruntu do zabudowy. Będzie to
zależało odwartości gruntu na danym terenie.Wymagane są badania geo-
technicznew celupotwierdzenia stabilności gruntu i niżej położonych gleb/
warunkówgeologicznych (1000–10000euro). Kosztybudowy sięgają10do
110/m
3
.
P
rojekt
Zbiorniki zatrzymującepowinnybyćwłączonew szerszy
system zrównoważo-
negoodwadniania
.Wielkość zbiornika zależyodukształtowania terenu, obs-
zaru zasilającego, związku pomiędzy ilością wpływającej i odprowadzanej
wody oraz
wymagań dotyczącychmagazynowania
. CIRIA zalecamaksymalną
głębokośćnapoziomie3m, płaskiedno i nachylenie zboczyniewiększeniż
1:4. Zbiorniki zatrzymujące nie powinny być budowane tam, gdziemaga-
zynowanie wodymoże spowodować niestabilność zbocza lub problemy z
fundamentami.Regularnekontrole i czynności konserwacyjnesąniezbędne.
S
kala
Zbiorniki
zatrzymujące
można
zaprojektować
pod
kątem
dostosowania do dowolnej objętości
spływającej wody. Obszar zasilający
nie powinien być większy niż 1 km
2
,
ponieważ ciąg SuDS powinien być
stosowany do spływającej wody w
pobliżu źródła.
Zbiorniki zatrzymujące są skuteczne, gdy pr-
zyjmująwodęspływającązpowierzchni oniskiej
przepuszczalności.
Zbiorniki zatrzymujące to
pokryte roślinnością zagłębienia
służące do zatrzymywania wody spływającej z nieprzepuszczalnych nawierzchni oraz
umożliwianiaosiadania
osadów
i związanych znimi zanieczyszczeń. Zgromadzonawodamożebyćpowoli spuszczanadopobliskiegociekuwodnego
przy użyciu struktury sterującej do regulacji tempa przepływu. Zbiorniki zatrzymującemogą zapewnić korzyści dla jakości wody poprzez fizyczną
filtracjęwceluusuwaniacząstek stałych/wyłapywanieosadów, adsorpcjędootaczającej gleby lubbiochemiczny rozkład zanieczyszczeń.Mogąone
zapewniaćdodatkowe korzyściw sensie
udogodnień
.
Studiaprzypadków:Zrównoważonezarządzaniewodami opadowymiwFornebu,Norwegia; zrównoważonaurbanizacjawLeidscheRijn,Holandia
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
S
u
s
d
r
a
i
n
1...,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102 104,105,106,107,108
Powered by FlippingBook