NWRM Guide - page 29

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Zazwyczaj grunty nie są nabywane na potrzeby leśnych buforów
nadbrzeżnych. Grunt zajęty przez bufor jest zwyklewłasnością rol-
nika lubwłaściciela lasu, który gospodaruje przyległymi terenami.
Głównekosztyzwiązanez leśnymibuforaminadbrzeżnymi to
utraco-
neprzychody
związane z brakiemmożliwości wykorzystania gruntu
napotrzebyuprawpolowych czy leśnych.
P
rojekt
Przestrzeńniezbędnadlabuforównadbrzeżnych jest proporcjonal-
nadogęstości
sieci strumienia
dobuforowania i szerokości leśnego
bufora nadbrzeżnego. Zazwyczaj buforymają
stałą szerokość
od 2
do20m. Skutecznośćbufora jestwprzybliżeniuproporcjonalnado
jego szerokości. Leśnebuforynadbrzeżnemogądawaćefekt syner-
gii ze środkami stosowanymi w strumieniu lubw zlewni, ponieważ
istniejąonew kontakciemiędzy środowiskiem lądowym iwodnym.
S
kala
Bufory nadbrzeżne są najsku-
teczniejsze w niewielkiej skali
przestrzennej i są zwykle sto-
sowane w
obszarach górnego
biegu rzeki
(F2), gdziemiejscowy
wpływosadu i retencjasubstancji
odżywczych sąnajsilniejsze.
Bufory nadbrzeżne to
obszary porośnięte drzewami wzdłuż strumieni
i innych akwenów. O ile najczęściej powiązane są z odłogowaniem po ścince
drzew,buforynadbrzeżnemożnatakżeznaleźćwobszarachmiejskich, rolniczych ipodmokłych.Przyzachowaniustosunkowoniezmąconegoobszaru
przyległegodootwartejwody,mogąone służyćdowielu funkcji związanych z jakościąwody i spowalnianiemprzepływów: przejmowanienadmiaru
substancji odżywczych, zwiększanie infiltracji, spowalnianiewody, a tym samym zmniejszanienapływuosadówdowódpowierzchniowych.
Studiaprzypadków:
SpowalnianieprzepływuwPickering,WielkaBrytania;Przeniesieniegroblina rzeceŁabiewpobliżuLenzen,Niemcy
Zadrzewionebuforynadbrzeżnemogąbyć
także tworzone w obszarach rolniczych i
miejskich (patrz F5, F11, A2).
LEŚNICT
©
U
S
D
A
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...108
Powered by FlippingBook