NWRM Guide - page 20

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Wczesny wysiew może zwiększyć poziom
pokrywy roślinnej
nawet o 25%. Wpływ wczesnego wysiewu na ewapotranspi-
rację i zatrzymywanie wody w glebie może być podobny do wpływu okrywy zielonej: większa pokrywa gleby może ogranic-
zyć spływy, zwiększać retencję wody w glebie i sprzyjać magazynowaniu wody. Ograniczenie spływów i zwiększenie infiltracji mogą
znacznie przyczynić się do uzupełniania wód gruntowych, obniżenia zagrożenie powodziowego i
zapobiegania erozji
(do 50%).
Wczesnywysiewprzyczynia się takżedo
filtrowaniazanieczyszczeń
przezprzejmowanie resztekpokarmowych. Poprzezzmniejszenie stratosadów i
wypłukiwaniaazotanów,przyczyniasięonzatemdopolepszeniastanuhydromorfologiiwódpowierzchniowychorazzapobieganiapogarszaniustanu.
Wczesnywysiew zapewnia lepszą ochronę ekosystemów i siedlisk dla fauny. Zmniejszonewypłukiwania azotanów i zmniejszona erozja gleb czynią
rolnictwobardziej zrównoważonym.Wczesnywysiewprzyczynia się również do
absorpcji CO2
;wzrost sekwestracji węglawglebieodgrywa rolęw
adaptacji do zmian klimatycznychoraz łagodzeniu ich skutków.
Wreszciewczesnywysiewmoże zwiększaćplony: próbywykazaływzrost o1%do100%.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...108
Powered by FlippingBook