NWRM Guide - page 39

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Jeśli dla LLC trzeba kupić
nowemaszyny
, będzie to stanowić koszt
dla właściciela lub zarządcy lasu. Bieżące koszty utrzymania zwią-
zane z LLCpowinny być podobnedo tych, któreponoszone są przy
konwencjonalnym leśnictwie, z wyjątkiem kosztówwycinek, które
mogąbyćwyższe. LLC zapewniabardziej stałydochód, comożebyć
lub nie być korzystne, w zależności od czasu pozostałego między
przekształceniemna LLCapierwotnieplanowanej finalnejwycince.
P
rojekt
Abyuzyskaćmaksymalne korzyści, leśnictwo lasów ciągłychpowin-
no być praktykowane w
dużej skali przestrzennej
i w połączeniu z
innymi środkamimającymi naceluwspieranie różnorodności biolo-
gicznejw leśnympejzażu.
S
kala
Środek można stosować w
skali
lokalnej
(mniej niż 10 km
2
), gdzie
efekty sąnajbardziejwidoczne.
Leśnictwo lasów ciągłych (LLC) obejmuje szeroki zakres praktyk gospodarki leśnej ukierunkowanychna
ograniczenie liczby lubwielkości ścinek
, które
mogądawaćpewnekorzystneefektyhydrologiczne.Leśnictwo lasówciągłychzapewnianieprzerwanyciągkorondrzew,któremająwiększypotencjał
przejmowanianiż lasznieciągłąpokrywądrzew, iwktórychpowierzchniaglebynigdynie jestodkryta, copowodujeograniczenieprodukcji osadów.
Studiaprzypadków:
Miejscazatrzymywaniawody, zarządzaniezalesianiem iwypasemwpołudniowejPortugalii
Środeknie jest istotnydla innychobszarów
półnaturalnychpoza lasami.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
K
y
p
h
i
l
o
m
.
c
o
m
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...108
Powered by FlippingBook