NWRM Guide - page 21

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Środek odnosi się do istniejących struktur, jednak koszt budowy
nowegopola tarasowegoprzyużyciuciężkichmaszynwynosiłby893
euro/ha rocznie.Utrzymywanie istniejącychpól tarasowychkosztuje
ok. 200euro/ha rocznie.
P
rojekt
Tradycyjnepola tarasowemogąbyćstosowane
wszerokimzakresie
zboczy
: produkcja oliwek na polach tarasowychw obszarze śród-
ziemnomorskimwystępujenaumiarkowanych (>15%) oraz stromy-
ch (>25%) zboczach. Środekmożna stosowaćwpołączeniuz innymi
środkami, które zmniejszają ryzyko erozji gleby, takimi jak uprawa
ograniczona/zerowa roślinyokrywowe.
S
kala
Środek ten jest stosowany na
poziomiepola, na zboczachogra-
niczającychgórnąstrefędrenażu.
Tradycyjnepola tarasoweskładająsięzniemal
płaskichplatform
zbudowanychwzdłuż liniiobrzeżyzboczy, głównieutrzymywanychprzezkamienne
mury,wykorzystywanych rolniczonapagórkowatych terenach. Przez zmniejszenieefektywnegonachylenia terenupola tarasowemogą zmniejszać
erozję i spływy powierzchniowe, spowalniając przepływwody deszczowej do prędkości nie powodującej erozji. Pomaga to zwiększyć głębokość
gleby, a to z kolei zwiększa również stopień infiltracji i poprawia wilgotność gleby. Środek ten koncentruje się na utrzymaniu istniejących lub
tradycyjnychpól tarasowych, copociąga za sobąmniej zakłóceńnadanym terenieniżnowoczesnepola tarasowe.
Studiaprzypadków:Tradycyjnepola tarasowewVeneto,Włochy;Miejscazatrzymywaniawody, zarządzaniezalesianiem iwypasemwpołudniowejPortugalii
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
S
u
r
e
d
a
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...108
Powered by FlippingBook