NWRM Guide - page 25

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Środek nie generuje bezpośrednio kosztów inwestycyjnych ani
kosztów utrzymania. Jeśli jednak zmniejszenie gęstości obsady jest
równoważone większą zabudową, wówczas koszty temogą zostać
poniesione. Dla bydła koszty inwestycyjnemogą sięgać około 860
do2500eurona sztukęwprzypadkuoboryo solidnej podłodzewy-
łożonej słomą.
P
rojekt
Zmniejszona gęstość obsady zwierząt gospodarskich może być
łączona ze środkami stosowanymi na łąkach i pastwiskach i stały-
mi ścieżkami przejazdowymi (zmniejszenie ugniatania gleby na
pastwiskach).
S
kala
Środek ten działa w skali pola/
gospodarstwa.
Zwierzętagospodarskie, szczególnieciężkiegatunków takie jakbydło,mogąmiećnegatywnywpływnagleby: ugniatanie, niszczenie strukturygleby
i utrata roślinności.Mogąoneograniczać infiltrację, co skutkuje gromadzeniemwody i zalewaniempowodującymdenitryfikację. Ugniatanie gleby
zwiększa również ryzyko spływówmającychwpływ na jakość wody i zagrożenie powodziowe. Zmniejszona gęstość obsady
ogranicza ugniatanie
gleby
, tymsamymułatwiającszybszą infiltracjępodczasopadówatmosferycznychpotencjalnieredukującprzepływyszczytoweorazspływyosadów.
Studiaprzypadków:Rekonstrukcjamokradełnaobszarzezachodnichnizin jezioraDümmer,Niemcy
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
S
R
U
C
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...108
Powered by FlippingBook