NWRM Guide - page 35

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Biorąc pod uwagę duży obszar potrzebny do zalesiania, nabycie
gruntówniewydaje się rozsądnym rozwiązaniem zpowoduniewąt-
pliwie wielkich kosztów. Lepsze rozwiązania wymagałyby zmian
w
dopłatach
lub innych
systemach wsparcia
na rzecz zalesiania
gruntówwodpowiednichobszarach.
P
rojekt
Przypuszczalne zmiany reżimuopadówatmosferycznych, któremo-
głyby być przedmiotem działania środka były spowodowane przez
wylesienia na dużą skalę i odwadnianie w regionach leżących nad
Morzem Śródziemnym
. Dostępne do dnia dzisiejszego dowody su-
gerują, że środek tenma zastosowaniewyłączniedobasenuMorza
Śródziemnego.
S
kala
Wnioskipochodzącezbadańmo-
delującychsugerują, żecelowane
sadzenie w celu wpływania na
schematy opadów w rejonie
śródziemnomorskim działa tylko
wtedy, gdy jest stosowane na
bardzo
dużą
skalęprzestrzenną.
W basenieMorza Śródziemnego zmiany użytkowania gruntów i wylesiania mogły doprowadzić do zmian z otwartego reżimu monsunowego z
częstymi letnimiburzaminadśródlądowymigóraminareżimzdominowanyprzezzamkniętepionowerecyrkulacjeatmosferyczne,gdziemechanizmy
zwrotnepowstrzymująburzenadprzybrzeżnymigórami iprowadządozwiększonegoogrzewaniapowierzchnimorzaw lecie.Ocieplanie toprowadzi
do
ulewnychdeszczy
w jesieni iw zimie. Celowane zalesianiewniektórych rejonachMorzaŚródziemnegomożebyć jednym ze sposobów
zwalczania
suszy i pustynnienia
.
Studiaprzypadków:
ZalesianiewVeneto,Włochy;Miejscazatrzymywaniawody i zalesianiawpołudniowejPortugalii
Celowane zalesianie obszarów sztucznych
lub rolniczych może tworzyć lasy do wy-
łapywaniaopadów.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
r
e
g
e
n
a
u
s
t
r
a
l
i
a
.
c
o
m
.
a
u
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...108
Powered by FlippingBook