NWRM Guide - page 37

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty inwestycyjnezależąodmetodyużytejdozalesienia (naturalne
następstwo lub sadzenie).W zależności od sposobu, w jaki las jest
wykorzystywany,mogąwystępować
kosztyutrzymania
, związanena
przykład ze szlakami i publiczne punktami dostępu. Najważniejsze
dodatkowekosztyzwiązanesąznabyciemgruntów lub rekompensa-
tami zautraconedochodyw związku zwykorzystywaniem gruntów
przed zalesieniem.
P
rojekt
Przekształcenie użytkowania gruntów poprzez zalesianie jest
prawdopodobnie najbardziej korzystne w obszarachmarginalnych
gruntów rolnych, obszarach o
stromych zboczach
i znacznej erozji
lub zagrożeniu osuwiskami i w pobliżu obszarów
miejskich
. Kor-
zyści ze zwiększonej infiltracji i poprawy jakości wody są zazwyczaj
największew
wobszarachgórnegobiegu rzeki
.
S
kala
Przekształcenie
użytkowania
gruntówmoże być stosowane w
dowolnej skali przestrzennej
. Im
większy obszar zalesiany, tym
większe korzyścimożnadostrzec.
Przekształcenieużytkowaniagruntów toogólny termindlazmiangeograficznychnadużąskalę. Zalesienia to jedenzprzejawów takichprzekształceń
użytkowania gruntów, w których drzewa są sadzone na
wcześniej niezalesionych obszarach
. Zalesienia mogą być umyślne lub wystąpić wskutek
odłogowaniamarginalnych gruntów rolnych. Sadzenie rodzimych drzew liściastych i leśnictwo o niskiej intensywności mogą dawać korzyści takie
jakpoprawionaewapotranspiracja.
Studiaprzypadków:
Odbudowasiedliskaw lasachdolinyKörös,Węgry
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
c
l
e
a
n
w
a
t
e
r
i
o
w
a
.
o
r
g
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...108
Powered by FlippingBook