NWRM Guide - page 31

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty związane z zalesianiem gruntów zlewni górnego biegu
rzeki obejmują koszty
sadzenia
drzew i czynności niezbędnych do
zapewnienia rozsadów. Koszty
nabycia gruntów
mogą się wahać
odniewielkichdoekstremalniewysokich, w zależności od tego, czy
grunt jest jużwłasnościąpaństwa, a jeślinie, to jakieodszkodowanie
jest potrzebne zawywłaszczenie.
P
rojekt
Tworzenie lubutrzymywaniezlewni leśnychgórnegobiegu rzeki jest
zależneodkonwersji lubzachowaniaziemi
nadużąskalę
. Zazwyczaj
zalesieniawymagapowierzchnia kilkuhektarówdodziesiątek km2,
aby zaistniały znaczące korzyści wdole rzeki. Najbardziej korzystne
zlewnie górnego biegu rzeki do zalesienia to prawdopodobnie te
zlokalizowane
w górnej części obszarumiejskiego lubpodmiejskie-
go
, gdziepożądane jestograniczenie zagrożeniapowodziowego lub
poprawa jakościwody.
S
kala
Ze względu na charakter fraktal-
ny rzek lasy górnego biegu rzeki
mogą mieć korzystny wpływ
w niemal wszystkich skalach
przestrzennych. Zazwyczaj każda
zlewnia mniejsza niż 1 km
2
jest
uważana zlewnię górnego biegu
rzeki.
Wody górnego biegu rzeki to
obszary źródeł
rzek i strumieni. Lasy w obszarach górnego biegu rzeki mogą więc mieć korzystny wpływ na ilość
wody i jej jakość. Rzeczywiście, gleby leśnemają zwykle lepszą zdolność
infiltracji
niż inne rodzajepokryw glebowych, działając jak „gąbka”, powoli
uwalniającwodyopadowe.Wobszarachowypukłej rzeźbie zalesienie zlewni górnegobiegu rzekimożeprzyczynić siędo stabilizacji zbocza imoże
zmniejszyć ryzyko związane zosuwiskami.
Zmiana docelowego zagospodarowania terenu
poprzez zalesianie (F5) może przekształcić sz-
tuczną lub rolnicząpowierzchnięwzlewnie leśne
górnegobiegu rzeki.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
w
i
k
i
p
e
d
i
a
T
o
l
a
6
9
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...108
Powered by FlippingBook