NWRM Guide - page 33

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Zazwyczajorganodpowiedzialny jestwłaścicielemdużej części zlew-
ni, zatem koszty
nabycia gruntów
mogą być stosunkowo niewielk-
ie. Jeśli nie, koszty nabyciamogą być znaczące, a wówczas warto
rozważyć innemechanizmy, takie jak służebność gruntów czy
umo-
wy
zwłaścicielami. Koszty inwestycyjne zalesieniamogą być niższe
niż koszty innych sposobów regulacji jakościwodypitnej. 
P
rojekt
Ogólnie
jaknajwiększamożliwaczęść zlewni zbiornika
powinna zos-
tać zalesiona, aby ochrona została zmaksymalizowana bez zbędne-
go zmniejszania liczby dopływów zbiornika ze względu na wyższą
ewapotranspirację z pokrywy leśnej. Obszary
nadbrzeżne
obsza-
ry powinny być szeregowane podwzględemważności. Zalesienie
bardziej stromoopadającychobszarów raczej dajewiększe korzyści
związane z retencjąosadów.
S
kala
Zbiorniki są zazwyczaj lokali-
zowane w zlewniach
mezoskali
tak, abymiaływystarczającyobs-
zar zasilania do wychwytywania
opadów. Jednak korzyści są w
znacznym stopniu niezależne od
skali.
Zalesianie
wcześniej odkryte lubmocno zerodowanych obszaróww zlewniach zbiornikówmoże regulować erozję gleb, a tym samym przedłużać
okres trwania zbiornika i poprawiać jakośćwody. Jakośćwodymoże być także zwiększona, jeżeli opady sąw stanie
wnikać
do gleb leśnych przed
dodarciem do zbiornika. Jednak mniejsze opady mogą być dostępne do uzupełniania zbiornika ze względu na potencjalnie większe przejęcie i
ewapotranspirację związane z lasami.
Zalesienie sztucznej lub rolnej powierzch-
ni jest formą przekształcenia użytkowania
gruntów (F5).
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
w
w
w
.
s
u
r
f
a
t
1
0
.
c
o
m
/
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...108
Powered by FlippingBook