NWRM Guide - page 41

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Mogą wystąpić zwiększone koszty inwestycyjne w przypadkumo-
dernizacji leśnych
maszyn
o systemy GPS do łączenia ze skompute-
ryzowanymimapami obszarów, gdzieuszkodzeniawwyniku jazdy są
prawdopodobne lubnamodyfikacjęsprzętupoprzezdodaniedodat-
kowych kół lub gąsienicw celu zmniejszenia ilość gleb ugniatanych
przezmaszyny. Skuteczność tego środkawymaga również dodatko-
wegoplanowania.
P
rojekt
Zazwyczaj ten środek w najprostszej formie jest najbardziej
efektywny na stosunkowo
płaskich terenach
, gdzie wodama ten-
dencję do kumulacji w pejzażu leśnym, oraz na
mokrych glebach
i wmiejscach, gdzie wody gruntowne są blisko powierzchni. Jed-
nak obszary górskie wymagają szczególnej uwagi w zakresie regu-
lacji erozji. W porównaniu do konwencjonalnej gospodarki leśnej,
większą wagę należy przywiązywać do działań mających na celu
zidentyfikowaniemokrych lub kruchych gleboraz planowaniadróg
i ścieżek ścinkowych.
S
kala
Jazda wrażliwa na wodę ma
niezwykle efekty lokalne. Jed-
nakże korzyści związane jazdą
wrażliwą na wodę można zo-
baczyć w większych skalach
przestrzennych.
Jazda terenowama potencjalnie poważne negatywne konsekwencje dla jakości wody, poprzez żłobienie i zwiększoną erozję. Pewne szkodymogą
zostać zminimalizowane lub złagodzone, jeśli kierowcy będą zachowywać kilkaprostych środkówostrożności.
Unikanie jazdypomokrychobszarach
,
wmiaręmożliwości, ogranicza ugniatanie i żłobienie gleb.W chłodniejszych regionach Europy jazda na zamrożonych glebach zmniejsza potencjał
dougniatania i uszkadzania. Jazda
równoległado linii obrzeży
zboczywzgórz zmniejsza ryzykopowstawania kolein i koncentracji drógprzepływu.
Studiaprzypadków:
Odbudowa różnorodnychsiedliskwparkunarodowymOrségnaWęgrzech.
Jazda wrażliwa na wodę w terenach rol-
nychmoże byćwiązana ze środkiem „A11
Stałe ścieżki przejazdowe”.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
D
N
R
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...108
Powered by FlippingBook