NWRM Guide - page 43

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Wprowadzenie tego środkamoże generować
wyższe koszty inwe-
stycyjne
niż te, jakiebyłybyponiesione, gdybynie zostałwdrożony.
Drogi leśne mogą wymagać wydłużenia, aby uniknąć nadmierny-
ch zboczy i zachować kontury ukształtowania terenu krajobrazu;
przejazdy przez strumieniemogą być droższe, ponieważ będą one
musiałybyćwiększe i bardziejwytrzymałeniżwprzypadkuminima-
listycznego podejścia. Jednakmoże to skutkować niższym kosztom
utrzymania i uniknięciem kosztów związanych z brakiem zgodności.
Wymagane sąbadania terenowe.
P
rojekt
Najlepiejbędzie, jeślidrogazostaniezaprojektowana tak, aby
zmini-
malizować nachylenie
i będzie budowanaw najbardziej
stabilnych
miejscach. Miękkie i kruche gleby oraz obszary, gdzie woda grun-
towa jest blisko powierzchni gleby, powinny być unikane. Środek
tenmoże być stosowany w połączeniu z jazdą wrażliwą na wodę
(F7) tak, aby zminimalizowaćwpływ jazdyna jakośćwodyw leśnym
krajobrazie.
S
kala
Korzystne
efekty
właściwie
zaprojektowanych przejazdów
przez strumienie będą najbard-
ziej widoczne w niewielkiej skali
przestrzennej, ale mogą mieć
korzystnywpływnadalsze rzeki.
Leśne drogi dojazdowe oraz inne drogi na obszarach wiejskich często przecinają strumienie i inne małe cieki wodne. Mosty lub przepusty
wykorzystywane do przepraw nad tymi ciekami wodnymi muszą być
zaprojektowane odpowiednio
w przypadku negatywnego oddziaływania
na środowisko wodne (na przykład zwiększonej mobilizacji osadów i zmian w schematach przepływów, zalewania powyżej skrzyżowań dróg
prowadzącegodo zanieczyszczeniaosadami nadalszychodcinkach), któremają zostać zminimalizowane.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
p
a
r
k
s
.
c
a
.
g
o
v
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...108
Powered by FlippingBook