NWRM Guide - page 19

19
EU
politika
Sveukupni
cilj(evi) politike
Eksplicitne i implicitnepoveznicena
NWRM ili slično
Izvor
Nacrt
planaEU
Osigurati
dostupnost
dovoljnekoličine
kvalitetnevode
zapotrebe ljudi,
gospodarstvo i
okolišu cijeloj EU.
Nacrt plana za vodeEUpromovira
alternativnepraksekorištenja
zemljišta zadoprinosupostizanju
dobrogekološkog stanjaODV-a,
izradomposebnih referencaNWRM-a.
Konkretno, navodi se sljedeće:
Međumjeramakojemoguuvelike
pridonijetiograničavanjunegativnih
učinakapoplava i suša je zelena
infrastruktura, posebiceNWRM.
Touključujeobnavljanjepoplavnih
područja imočvarakojamoguprimiti
voduu razdobljimaobilnih - ili
prekomjernih - padalina zaupotrebu
u razdobljimaoskudice. Zelena
infrastrukturamožepomoći osigurati
pružanjeuslugaekosustavau skladu
s Europskom strategijombiološke
raznolikosti. Smanjenjebrtvljenja tla
je još jednamjerakojamože smanjiti
rizikodpoplava.Ovemjere treba
uključitiuRBMP-e i FRMP-e i, kao
što je spomenuto, trebajupostati
prioritet zafinanciranjepodCAP-om,
kohezijskim i strukturnim fondovima.
PRIOPĆENJEKOMISIJE
EUROPSKOMPARLAMENTU,
VIJEĆU, EUROPSKOM
GOSPODARSKOM I
SOCIJALNOMODBORU I
ODBORUREGIJA. Nacrt plana
za zaštitueuropskihvodnih
resursa
Common
Agricultu-
ral Policy
(Zajednič-
kapoljo-
privredna
politika)
Poboljšanje
stanjaokoliša
krozobaveznu
komponentu
"ozelenjavanja"
izravnihplaćanja
koja ćepodržati
poljoprivredne
praksekorisne za
klimu i okoliš.
MjereZPP-a "ozelenjavanja"
uključujući diverzifikacijuusjeva,
održavanje stalnih livada i ekološki
prioritetnihpodručjabit će razlogom
za30%pojedinačnihpoljoprivrednih
plaćanja.
PRIOPĆENJEKOMISIJE
EUROPSKOMPARLAMENTU,
VIJEĆU, EUROPSKOM
GOSPODARSKOM I
SOCIJALNOMODBORU I
ODBORUREGIJAZPPprema
2020:Meeting the food,
natural resources and
territorial challengesof the
future
Rural
Develop-
ment Re-
gulation
(Uredba
za ruralni
razvoj)
Vraćanje,očuvanje
i poboljšanje
ekosustava
vezanih za
poljoprivredu i
šumarstvo,
Zadržavanje vode je implicitni cilj
prioritetaEU-a za ruralni razvoj. Članak
5. Uredbe1305/2013odnosi sena
obnavljanje, očuvanje i poboljšanje
ekosustava vezanih zapoljoprivredu
i šumarstvo, snaglaskomna sljedeća
područja:
a) obnavljanje, očuvanje i promicanje
biološke raznolikosti, uključujući u
područjimamrežeNATURA2000,
teupodručjimakoja se suočavaju
sprirodnim ili drugim specifičnim
ograničenjima i prirodni uzgoj, kao i
stanjeeuropskihkrajobraza;
b) poboljšanjeupravljanjavodama,
uključujući upravljanjegnojivom i
pesticidima;
c) sprječavanjeerozije tla i
poboljšanjeupravljanja tla.
UREDBA (EZ) br. 1305/2013
EUROPSKOGPARLAMENTA
I VIJEĆAod17. prosinca
2013. opotpori ruralnom
razvojuod straneEuropskog
poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj (EPFRR) i
stavljanju izvan snageUredbe
Vijeća (EZ) br. 1698/2005
Razlozi zaodabir i provedbuNWRM-a
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...98
Powered by FlippingBook