NWRM Guide - page 18

18
Poglavlje2
EU
politika
Sveukupni
cilj(evi) politike
Eksplicitne i implicitnepoveznicena
NWRM ili slično
Izvor
Water
Fra-
mework
Directive
(Okvirna
direktiva
o voda-
ma)
Dabi sepostigao
dobar status za
svevodeuEuropi
PrilogOVD-a sadrži popismjerakoje
semoguuzetiuobzir uprogramima
mjera.Ovi uključuju
izmeđuostalog
ponovno stvaranje i restauracijumo-
čvarnihpodručja.
Direktiva2000/60/EZEUROP-
SKOGPARLAMENTA I VIJEĆAod
23. listopada2000. kojom se
uspostavljaokvir zadjelovanje
Zajednicenapodručjupolitike
voda.
Floods
Directive
(Direktiva
opopla-
vama)
Smanjiti i
upravljati rizicima
koji poplave
predstavljaju
za zdravlje
ljudi, okoliš,
kulturnubaštinu
i gospodarsku
aktivnost
Članak7. Direktiveopoplavamapropi-
sano jeda
Planovi upravljanja rizicimaodpoplava
mogu također uključivatipromoviranje
praksi oodrživoj uporabi zemljišta,
poboljšanje zadržavanjavode, kao
i kontroliranoplavljenjeodređenih
područjau slučajupoplava.
Direktiva2007/60/EZEUROP-
SKOGPARLAMENTA I VIJEĆA
od23. listopada2007. godine
oprocjeni i upravljanju rizicima
odpoplava
Strategija
prilagod-
bekli-
matskim
promje-
nama
Pomoći Europi da
budeklimatski-
otporna i poboljša
pripremljenost
i sposobnost
svih razina
upravljanjakako
bi odgovorilana
utjecajeklimatskih
promjena
StrategijaprilagodbeEU stavljapo-
sebannaglasaknauvođenjeopcija
prilagodbe "win-win", "low-cost"
i "no-regret". Touključujeodrživo
upravljanje vodama i sustavima ranog
upozoravanja. Pristupi koji se temelje
naeko sustavimaobično su isplativi
pod različitim scenarijima.Oni su lako
dostupni i pružaju višestrukekoristi,
kao što je smanjen rizikodpoplava,
manjeerozije tla, poboljšanukvalitetu
vode i zraka i smanjenefekt toplinskog
otoka
PRIOPĆENJEKOMISIJEEUROP-
SKOMPARLAMENTU, VIJEĆU,
EUROPSKOM I SOCIJALNOM
ODBORU IODBORUREGIJA
StrategijaEU-aoprilagodbi
klimatskimpromjenama
Zelena
infra-
struktura
Promicanje
razvoja zelene
infrastrukture
(GI -Green
Infrastructure) uz
stvaranje radnog
okvira zapoticanje
i olakšavanje
GI projekatau
okvirupostojećih
pravnih, političkih
i financijskih
instrumenatakako
bi se iskoristile
njihoveprednosti
zaodrživi razvoj.
Zelena infrastrukturna rješenjakoja
povećavajuotpornost nakatastrofe
također su sastavni dioEUpolitikeo
upravljanju rizicimaodkatastrofa. […]
Utjecaj takvihdogađajana ljudsko
društvo i okoliš često semože smanjiti
pomoćuGI rješenja, kao što su funk-
cionalnepoplavne ravnice, priobalne
šume, zaštitne šumeuplaninskim
područjima,morski obalni prudovi i
obalnemočvarekojemogubiti izrađe-
neukombinaciji s infrastrukturom za
smanjenjekatastrofa, kao što su radovi
za zaštitu rijeka.
PRIOPĆENJEKOMISIJEEUROP-
SKOMPARLAMENTU, VIJEĆU,
EUROPSKOMGOSPODARSKOM
I SOCIJALNOMODBORU IOD-
BORUREGIJAZelena infrastruk-
tura (GI)— Jačanjeprirodnog
kapitalaEurope
Tablica1 - Prikazujekakoodabrane inicijativepolitikeEUprepoznaju
mogućuuloguNWRM-auostvarivanjupostizanjanjihovih ciljeva
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...98
Powered by FlippingBook