NWRM Guide - page 31

31
Ako vaš proces planiranja daje prioritet pojedinačnom cilju politike (npr.
postizanjudobrog stanja vode za sve vode kao štonavodi ODV-aEU, odnosno
smanjenje rizika od poplava u skladu s ciljevima FD), možete odabrati jednu
odovihopcija:
Opcija2
-Akonamjeravateprovestianalizu isplativostizaodabir ‘najboljih’
mjera ili scenarija, morate osigurati da su troškovi obuhvaćeni u vašoj
analizi isplativosti ekonomski troškovi, odnosno: financijski (ulaganja,
poslovanje i održavanje) troškovi mjera plus neizravni troškovi (npr.
povezani s prethodnim poljoprivrednim dohotkom) minus izbjegnuti
troškovi zbog doprinosa drugim ciljevima politike (npr. smanjeni troškovi
električne energije zbog bolje kontrole temperature zelenih krovova, ili
izbjegnuti troškovi gnojiva zbogboljegupravljanja tlom);
Opcija 3
- Ako namjeravate usporediti različite kombinacijemjera unutar
CBA radnogokvira, tražit ćete sve (pozitivne i negativne) utjecaje i usluge
ekosustava isporučene svakim scenarijem (na sličan način kao za Opciju
1, osim fokusa na jedan cilj politike a ne višestruki). Nakon toga također
možete provesti MCA, da razjasnite doprinose mjera za druge (ne-
prioritetne) ciljevepolitike i širedruštvene ciljeve.
Ispitivanjevišestrukihkoristi kombinacijemjera
Opseg "višestruke koristi"mogubitidalekosežne: pokušajtene zaboravitiniti jednu!Morat ćeteuključiti
pogodnostikojesupomoćneza ‘politikuvoda’ (npr.sekvestracijaugljika ilidoprinosbiološkoj raznolikosti),
ali ipakmogubitibitneuodabiruNWRM-a. Trebali bisteuzetiuobzir i privatne (pogodnostikojenastaju
za pojedinca(e), uključujući izbjegnute troškove kao rezultat provedbe) i socijalne pogodnosti. Tablica u
nastavkudajenaznakunekepotencijalnepogodnosti (popisnije sveobuhvatan, i uvijekbiste trebali uzeti
uobzir ono štomožebitiod značaja za vašu situaciju).
Pri procjeni pogodnosti, provjeritenjihovudistribuciju, jer bimoglabiti specifična zadruštvenu skupinu.
Amožda ćetemoratiuzetiuobzir razmjer širi od vlastitog sliva ili teritorija.
Procjenapogodnostipomaže identificiratinajboljemjere i poboljšatinjihovdizajnna temelju tradeoffs-a
i sinergije među pogodnostima. To je također dobar temelj za identificiranje mogućnosti za suradnju
(sinergije izmeđupolitičkihdomena), azauspostavljanjepoticajadaseuključe ljudi uprovedbiNWRM-a.
Okvir 4
Socijalne (vanjske) pogodnosti
od :
Privatne (financijske/unutarnje)
pogodnostiod:
Poboljšanjakvalitete zraka
Povećanja radnogvijekakrovnogpokrivača
Poboljšanjakvalitetevode
Smanjenih troškovaenergije
Smanjenja stakleničkihplinova
Zaštiteodpožara
Očuvanjabiološke raznolikosti
Poboljšanjaprigušenjabuke
Kontrole temperatureuurbanoj sredini
Poboljšaneestetskekvalitete
Zadržavanjeoborina
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...98
Powered by FlippingBook