NWRM Guide - page 41

41
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
Pitanje1 -Osigurati da je znanjedoista
‘višedimenzionalno’
Svojimvišefunkcionalnim i višestrukimkarakteromkoristi i potrebom
da se obuhvati više ciljeva politike, provođenje ex-ante procjena
NWRM-a za potporu u izborumjera zahtijeva razumijevanje glavnih
uzrokaneuspjehazapostizanjerazličitihciljevapolitike(razumijevanje
odnosa izmeđuupravljača, pritisaka, stanjaokoliša i srodnihutjecaja
za svako područje politike). Zahtijeva i znanje o višedimenzionalnim
utjecajima NWRM-a, čak i s određenim stupnjem nesigurnosti. U mnogim
slučajevima, ovopak jošnijepraksa.
ņ
ņ
Dostupno znanje često rješava
samo jedan problem. U mnogim
slučajevima, detaljno poznavanje
mogućih utjecaja bilo koje mjere
ne obuhvaća sveukupni raspon
mogućih utjecaja biofizikalnih i
ekosustava koje bi NWRMmogao
postići (pogledajte tablicu i
)
;
ņ
ņ
Kada se NWRM razmatraju u određenom procesu planiranja, potraga
za znanjem obično je ograničena na znanje relevantno za prioritetni
cilj tog procesa. Općenito, ograničena pozornost posvećena je ostalim
utjecajima i doprinosimadrugihpolitičkih ciljeva;
ņ
ņ
Studije se često bave uzročnim odnosima vrlo specifičnog konteksta
(urbana pilot područja ili slivovi). Postoji ograničeno razumijevanje
o tome kako prenijeti informacije specifične za područje na druga
područja ili kontekste.
Stoga, možda želite uzeti u obzir određene aktivnosti koje će vam pomoći
da pristupite znanju očekivanih višedimenzionalnih utjecaja i učinkovitosti
NWRM-a.
ņ
ņ
Mobilizirajte ključne stručnjake i zainteresirane strane iz drugih
područja politike
kako bi iznijeli njihove stavove i praktična znanja u
ključnim koracimaprocesaodabiramjera.
ņ
ņ
Osigurajte
dostatnasredstvazapostojećestudije
kojausvomsadašnjem
obliku samo djelomično odgovaraju na višestruke prednosti NWRM-a.
Dodatna sredstva treba koristiti za širenje raspona procijenjenih
Osigurajteda je
znanjedoista ‘više-
diomenzionalno’
Jasnoodredite
funkcioniranje i
opseghidrološkog
ciklusauprocesu
odabiramjera
Aktivirajte
zainteresirane strane
kojepredstavljaju
očekivane višestruke
pogodnostiu vašim
procesimaplaniranja
Pronađiteprave
poticaje
Proširitedjelokrug
monitoringa i
evaluacije
Odabir, izra a i prove baNWRM- : preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...98
Powered by FlippingBook