NWRM Guide - page 34

34
Poglavlje3
Kombiniranjemjera zapovećanjeučinkovitosti
UBelford slivu, implementirano jenizmjerauključujući ribnjake, blokiranjeprokopa, izgradnjuobodnog
kanaladifuznihputevaprotoka, i posebnemjere zahvatanje sedimenta. Uporaba raznihmjerapokazala
se prikladnijom od pojedinačnog rješenja zbog varijacija u topografiji i korištenju zemljišta (unatoč
maloj veličini sliva). Praćenje imodeliranjepokazalo jedadjelotvornost kombinacijemjerabila veća je s
obziromna zadržavanje vode i utjecaje kvalitete vode.
Slika11
Saznajte više:
Nepotpunaprocjenapogodnosti uprojektimaBaltičkogmora
Većina NWRM-a provedenih u regiji Baltičkog mora usmjerena je na obnovu biološke raznolikosti
i staništa. Stoga, analiza problema i kriteriji koji se koriste za odabir mjera obično su usmjereni na
razumijevanje toga kako promjena hidroloških uvjeta može podržati vrste i staništa koji vole vlagu.
Prema tome, pokazatelji zaocjenuuspješnostimjera supokazatelji biološke raznolikosti anepokazatelji
za upravljanje vodama. Širenje vrste utjecaja uključene u procjenu će dati potpuniju procjenu i može
dopustiti identifikacijualternativnih i poboljšanih rješenja.
Slika10
Izvori: studije slučaja:
(studija slučaja117);
;
. (slučaj studije14)
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...98
Powered by FlippingBook