NWRM Guide - page 47

47
Pitanje3 -Mobilizirati zainteresirane stranekoje
predstavljajuočekivanevišestruke
pogodnosti uprocesimaplaniranja
Mobiliziranje zainteresiranih strana i građana ključno je za uspješno
porječje, sliv, planove i strategije urbane ili biološke raznolikosti.
Uz doprinos podizanju svijesti i osiguranju vlasništva, povećava
vjerojatnost uspjeha i učinkovitosti. Osim načela opće konzultacije i
sudjelovanja kojepromičeArhuška konvencija, propisi EU već potiču
konzultaciju i sudjelovanje zainteresiranih strana i šire javnosti, što je
prikazanou tablici 4.
Pravne reference zamobiliziranje zainteresirane strane i sudjelovanje
Water Fra-
meworkDire-
ctive (Okvirna
direktivao
vodama)
U svojoj preambuli,ODV ističeda senjenuspjehoslanjana […] informiranje, savjetovanje i
uključivanje javnosti, uključujući i korisnike . Članak14.ODV-aposvećen je javnom informiranju
i savjetovanju, navodeći da
ćedržave članicepoticatiaktivnouključivanje svih zainteresiranih
stranauprovedbuoveDirektive, osobitouproizvodnju, pregled i ažuriranjeplanovaupravljanja
porječjem.
Floods
Directive
(Direktivao
poplavama)
Člana10Direktiveopoplavama
18
određujeda
države članicemorajupoticatiaktivno sudjelovanje
zainteresiranih stranau izradi, pregledu i ažuriranjuplanovaupravljanja rizikomodpoplava
.
Strategija
biološke
raznolikosti
Upoglavlju4.1., Strategijaobiološkoj raznolikostipromičepartnerstva zabiološku raznolikost.
Navodi da
ćeaktivnouključivanje civilnogdruštvabitipotaknutona svim razinamaprovedbe.
Znanstvene inicijativegrađana su, primjericevrijedna sredstvaprikupljanja visokokvalitetnih
podatakapozivajući pritomgrađaneda seuključeuaktivnostiočuvanjabiološke raznolikosti
.
Zajednička
poljoprivred-
napolitika
Nova zajedničkapoljoprivrednapolitikapromiče različitemehanizme za jačanje razmjene
informacijaomogućimakcijamaupodručjupoljoprivrede i njihovimprednostima, uključujući i
naeuropskoj razini. Konkretno, promičeumrežavanjenacionalnihmreža, organizacija i uprava
koje sudjelujuuprojektiranju, implementaciji i evaluaciji planova za ruralni razvoj
jer jedokazano
damože igrati vrlo važnuuloguupoboljšanjukvaliteteprograma ruralnog razvojapovećanjem
sudjelovanja zainteresiranih stranauupravljanju ruralnim razvojemkao i na informiranje šire
javnostio svojimprednostima.
Njen članak53
19
potičeosnivanjemrežeEuropskogpartnerstva
za inovacije (EIP - European InnovationPartnership) za rješavanjepoljoprivredneproduktivnosti
i održivosti
teda ćeomogućitiumrežavanje radnih skupina, savjetodavnihusluga i istraživača.
OvaEIPmreža će:
(a) olakšati razmjenu znanja i dobreprakse; (b) uspostavitidijalog između
poljoprivrednika i istraživačke zajednice i olakšatiuključivanje svih zainteresiranih stranauproces
razmjene znanja.
18
19
S obzirom na NWRM,
širenje kruga zainteresiranih
strana
izvan trenutačne prakse, predstavlja glavni
izazov. To je ključno za osiguravanje da su stavovi
i udjeli iz različitih politika i očekivanih pitanja
višestrukog primanja identificirani, raspravljeni i uzeti
u obzir prilikom odlučivanja o mjerama koje će se
financirati i provoditi.
18
PoglavljeV, Koordinacija sDirektivom2000/60/EZ, informiranje javnosti i savjetovanje
19
UREDBA (EZ) br. 1305/2013EUROPSKOGPARLAMENTA I VIJEĆAod17. prosinca2013. opotpori ruralnom
razvojuod straneEuropskogpoljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snageUredbeVijeća
(EZ) br. 1698/2005
Pronaći ćete informacijeoupravljanju,
mobilizaciji zainteresiranih strana i
koordinaciji politikeuSDn ° 9 (Prepreke
i čimbenici uspjeha zaNWRM) i SD
N ° 10 (Integracijapolitikepovezana
sNWRM-om: kako se integriraju s
različitimeuropskimdirektivama?)
(
)
Osigurajteda je
znanjedoista ‘više-
diomenzionalno’
Jasnoodredite
funkcioniranje i
opseghidrološkog
ciklusauprocesu
odabiramjera
Aktivirajte
zainteresirane strane
kojepredstavljaju
očekivane višestruke
pogodnostiu vašim
procesimaplaniranja
Pronađiteprave
poticaje
Proširitedjelokrug
monitoringa i
evaluacije
Tablica4 - Reference zamobiliziranje
zainteresiranih strana i sudjelovanjeu relevantnimključnimpolitičkim inicijativamaEU
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...98
Powered by FlippingBook