NWRM Guide - page 45

45
ņ
ņ
Razinaurbanogpodručja;
Bez obzira na glavnu razinu fokusa, razina vodnog područja sliva i dalje je
relevantnazaprevođenjepromjenauparametrezazadržavanjenaodređenim
mjestima u promjene u politički relevantne pokazatelje poput statusa riječne
vode, riječnih tokova, itd. U nekim slučajevima, međutim, usluge ekosustava
koje će biti dostupne, i stanovništvo koje ima korist od tih usluga, još uvijek
mogu biti izvan vašeg područja planiranja relevantnog za vodu. A oni će se i
daljemoratiuzetiuobzir kododabiramjera.
Masovnomapiranjekaoalat zadonošenjeodluka
Savezna agencija za zaštitu prirode u Njemačkoj razvila je nacionalni "floodplain status
inventory
’ koji
procjenjuje gubitak ili degradaciju poplavnog područja na svim većim rijekama diljem zemlje. Ovo je
uključilo pristup mapiranja sličan onom statusa vodnog tijela u sklopu ODV-a. Ova vrsta nacionalnog
mapiranja omogućuje učinkovito
davanje prioriteta
programu obnove, što
je neprocjenjiv alat za troškovno učinkovito upravljanje riječnim slivom.
Nakon provedbe, pristup omogućuje skupnu procjenu uspjeha (obuhvaća
morfodinamiku, hidrodinamiku, vegetaciju i korištenje zemljišta).
Slika12
Izvor:
Modeliranje razine sliva zaprocjenu smanjenja rizikaodpoplava
Program mjera za obnovu u Eddleston slivu (Škotska) ima za cilj usporiti tokove poplava ponovnim
stvaranjem specifičnog ekosustava čiji elementi često nedostaju u našimmodernim krajolicima. Ovi
elementi uključuju priobalnu vegetaciju, vijugave kanale, funkcioniranje poplavnih područja, netaknute
obale, velike drvene krhotine u kanalu i močvare. Svaki od njih ima je ulogu u usporavanju tokove
poplava i povećanje infiltracije. Projekt jeprovedenu suradnji sCBECeko-inženjeringom zapoduzimanje
opsežnoghidrološkogmodeliranjakakobi seosiguralodaćesemjereobnovepostavitinanajprikladnijim
mjestima. U 2012. godini, Tweed forum dizajnirao je demonstracijski model koji
jepokazaokakobi značajkeukrajolikumogledoprinijeti smanjenjupoplava.Ovaj
model biobi prenesenna lokalnepoljoprivredneemisije i društvenedogađaje.
Slika13
Saznajte više:
.
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...98
Powered by FlippingBook