NWRM Guide - page 18

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Okrywazielonazwykle
zwiększaewapotranspirację i infiltrację
wporównaniudogołej gleby, coprowadzido
ograniczaniaspływów
(do80% lub50
mm).Wniektórychprzypadkachmożeonaograniczaćewapotranspirację, zwiększającw tensposób retencjęwodywglebie, cozwiększauzupełnianie
wód gruntowych. Spowalniając i ograniczając spływy, okrywa zielonaprzyczynia siędo zmniejszenia ryzykapowodziowego, ograniczenia erozji (do
50%) oraz strat osadów (do4,2%).Wpołączeniu zuprawąbezorkową, dajeona
oszczędnośćwody
od12do46%.
Poprzez asymilację z gleby okrywa zielona redukuje
zanieczyszczenia resztkami
(o 10 do 46 kgN/ha) i stężeniew odprowadzanej wodzie (o 23 do
85%w przypadkuNO3-). W ten sposób przyczynia się do zapobiegania pogorszeniu stanuwody powierzchniowej poprzez zmniejszenie zarówno
wypłukiwania zanieczyszczeń, jak i strat osadów. Poprawioneuzupełnianiewód gruntowychmożebyć pomocnewutrzymaniudobrego stanuwód
gruntowych.
Pokrywa zielonamożewyłapywać300kgC/ha, do0,38 tN/ha (poplony) orazudostępniać substancjeodżywcze, poprawiając
żyznośćgleby
. Poprzez
wykorzystaniewęgla, okrywa zielonaodgrywa rolęw łagodzeniu skutków zmian klimatu.
Okrywazielonazapewnia
siedliska
iumożliwiautrzymaniedobrychwarunkówdodalszejuprawy,przyczyniającsięw tensposóbdozrównoważonego
rolnictwa.Wreszciemożemiećpozytywnywpływna
plon
następującychponiej upraw (+1do+75%wprzypadkuokryw strączkowych).
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...108
Powered by FlippingBook