NWRM Guide - page 16

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Dowodywpływu rolnictwaograniczonegookazująsiębyć różne, alboograniczająspływy (o32%naWęgrzech), albonie (Hiszpania).Promocjauprawy
ograniczonejmożeprzyczynić siędo łagodzenia zagrożeńpowodziowych,wpołączeniu z innymi środkami.
Wpływ uprawy ograniczonej na ograniczenie źródeł zanieczyszczeńwydaje się niski. Jeśli chodzi o
erozję i napływ osadów
, ograniczona uprawa
wykazujepozytywnywpływ, jeśli jest łączona zpoplonami (od12do84% zmniejszeniapodatności naerozję). Uprawaograniczonamożewięcprzy-
czyniać siędopoprawy i zachowaniahydro-morfologicznychelementów jakości stanuwód.
Wpływuprawyograniczonej jest zmienny: uprawaograniczonamożeprowadzićdo zwiększeniao12% zawartościmaterii organicznejwglebie, tylko
wgórnejwarstwie i zwiększeniao9%gęstości objętościowej nagłębokości 0,15–0,30m.Wedługniektórychbadań
infiltracjapotencjalna
jestwy-
ższawprzypadkuuprawy zachowawczej niżwkonwencjonalnym rolnictwienamulistychglebach, aleniższanaglebachpiaszczysto-gliniastych. Inne
dowodzą, że zwiększonagęstośćobjętościowaniweluje skutki zwiększonej porowatościmakrodla infiltracji.
Uprawaograniczonanieprzyczynia sięw istotny sposóbdoadaptacji i ograniczania zmian klimatycznych.Wpołączeniu z innymi środkami, uprawa
ograniczonamożeprzyczynić siędo zrównoważonego rolnictwa, ale jego skutki związane są z rodzajemgleby i klimatem.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...108
Powered by FlippingBook