NWRM Guide - page 45

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Kosztyzwiązanez tworzeniemsieci rowów, gdystawywychwytujące
osady są obecne
będą niecowyższe
, ponieważ objętośćmateriału
wykopywanegobędzieniecowiększaniż byłabywprzypadkubraku
stawów. Kosztyutrzymania są związane zpogłębianiem stawówwy-
chwytującychosady.
P
rojekt
Stawywychwytujące osadymają zazwyczaj
małe rozmiary
(kilkad-
ziesiąt metrów). Środek ten jest najbardziej odpowiedni dla lasów
zagospodarowanychw
północnej i środkowej Europie
, dla których
wydajność jest lepsza, jeśliwodamożezostaćusuniętazkrajobrazu.
Stawy wychwytujące osady mogą być łączone z innymi środkami
leśnymi,włączającw tobuforynadbrzeżne, leśnictwo lasów ciągły-
ch, struktury kontroli przepływu szczytowego i obszary przepływu
lądowego.
S
kala
Gęsta sieć rowów leśnych, w
której są zwykle umieszczane
stawy wychwytujące osady,
oznacza, że każdy stawodwadnia
stosunkowomałyobszar.
Stawywychwytująceosady to
projektowanestawy
umieszczanewsieci leśnych rowówwceluspowalnianiawody iumożliwieniadepozycji substancji
zawieszonych.Mogąbyćone również stosowanew innychobszarach. Stawywychwytująceosady sąnajbardziej użytecznew zarządzaniu skutkami
budowy i utrzymania rowów, robót drogowych i ostatecznegowyrębudrzew.
Studiaprzypadków:
Wiejskie łagodzeniespływówwzlewniBelford,WielkaBrytania; Stawywychwytująceosadyw łotewskich lasachpaństwowych
Wychwytywanie osadów może być
również stosowane za zarządzanymi tere-
nami podmokłymi.
LEŚNICT
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
©
r
e
g
e
n
a
u
s
t
r
a
l
i
a
.
c
o
m
.
a
u
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...108
Powered by FlippingBook