NWRM Guide - page 43

43
Pitanje2 - Jasnoodrediti funkcioniranje i opseg
hidrološkogciklusauprocesuodabira
mjera
Utjecaji i djelotvornost NWRM-a obično se najbolje procjenjuju na
razinama koje pomažu u tumačenju lokalnih promjena u biofizičkim
parametrima u promjene riječnih tokova, statusa rijeke, statusa
staništa ili drugih relevantnih ekosustava. Tomože biti razina slivnog
područja (često jedinica upravljanja u politici vode) ili alternativna
razina koja pomaže zabilježiti utjecaje predloženih NWRM-a na
hidrološki ciklus.
Vaše područje rada imat će također utjecaj na najbolju prostornu razinu za
procjenuučinaka. Kao što jeprimjerice...
ņ
ņ
Planer za vodna područja
: vjerojatno već radite na razini slivnog
područja s posebnim naglaskom na pitanja upravljanja vodom koja
treba riješiti zapojedinatijela zaupravljanjem vodom ili za cijeli sliv. No
morat ćete također uzeti u obzir prednosti isporučenihNWRM-a izvan
sliva voda, te prostornih razina relevantnih za druge politike, npr. za
biološku raznolikost, ako sumigratorne vrste fokusODVmjera.
ņ
ņ
Planer za urbani razvoj:
trebali biste odrediti ciklus vode za vaše
teritorijalno planiranje. To će zahtijevati razumijevanje interakcije
između urbane hidrologije i procesa širih vodnih resursa i vodenih
ekosustava.
Sektor
Trenutačnokorištene razine
upravljanja
Povezivanjenavodu
Poljoprivreda
Polje/farma, poljoprivredna regija
Postavljanje farmi unutar sliva, utvrđivanje
veza izmeđuupravljanja farmom i hidrološkim
ciklusomuz jasnonavođenjeutjecaja
poljoprivrednih jedinicana status vodenih
ekosustava
Urbani razvoj
Urbano središte, aglomeracija
Povezivanjepropusnih/nepropusnihpodručjana
hidrološki ciklus, povezivanjeusluga vodoopskrbe
(pitkavoda, kanalizacija) na vodeneekosustave/
tijela zaupravljanje vodama
Šumarstvo
Jedinica zagospodarenje šumama,
gorje
Povezivanje jedinica zagospodarenje šumama
nahidrološki ciklus (preko infiltracije, otjecanja),
povezivanje šumana lokalnapriroda zaštićena
mjesta i širubiološku raznolikost
Restauracija
vodenogekosustava Domet rijeke,močvara
Postavljanjemjesta za restauracijuunutar sliva
voda, povezujućimjesto za restauraciju sa širom
biološkom raznolikosti, povezujućimjesto za
restauraciju sokolnimurbanimpodručjimakojabi
mogla imatikoristiod isporučenihpogodnosti
Osigurajteda je
znanjedoista ‘više-
diomenzionalno’
Jasnoodredite
funkcioniranje i
opseghidrološkog
ciklusauprocesu
odabiramjera
Pronađiteprave
poticaje
Proširitedjelokrug
monitoringa i
evaluacije
Aktivirajte
zainteresirane strane
kojepredstavljaju
očekivane višestruke
pogodnostiu vašim
procesimaplaniranja
Tablica3 - Jačanjevažnostivode
na razini specifičnog sektora
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...98
Powered by FlippingBook