NWRM Guide - page 3

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Koszty operacyjne łąk i pastwisk (w ramach intensywnej gospodar-
ki) mieszczą się w zakresie od 159 do 420 euro/ha/rok w przypa-
dku łąk przeznaczonych dowypasu i od 189 do 358 euro/ha/rokw
przypadku łąk na siano.
Przekształcenie
gruntów ornychw trwałe
użytki zielone kosztuje ok. 200 euro/ha (14 euro/ha/rok), a utra-
ta dochodówmoże osiągnąć 140 euro/ha/rok (ponad 20 lat), choć
przekształcenie gruntów ornych jest bardziej prawdopodobne na
najbardziejmarginalnychgruntach.
P
rojekt
Łąki i pastwiskamogąbyć realizowane i łączone z innymi środkami,
takimi jak
stałe ścieżki przejazdowe i zmniejszona obsada zwie-
rząt
; ten ostatni może być szczególnieważny dla zapewnienia kor-
zyści zprzywracania łąk i pastwisk renowacja.
S
kala
Środek ten działa w skali pola i
gospodarstwa.
Łąki toobszary lubpola, którychgłówną roślinność jest
trawa lubniedrzewiaste rośliny
,
wykorzystywanedo
koszenia i zbiorów siana.
Pastwiska
toobszarypokryte trawą lubzalesione, torfowiska iwrzosowiska, generalniewykorzystywanedo
wypasu
. Zewzględunaukorzenionegleby i trwałe
pokrycie łąki i pastwiska zapewniają łagodzenie spływówwody iwiększą infiltrację, awięcdobrewarunki dowykorzystania imagazynowaniawody
podczas tymczasowychpowodzi. Chroniąone również jakośćwodypoprzezwychwytywanieosadów i przyswajanie substancji odżywczych.
Studiaprzypadków: Łąki powodziowewMaraisPoitevin, Francja;ZarządzanieosadamiwHorstergrub,Belgia
ROLNICTWO
©
M
o
n
g
e
n
e
t
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...108
Powered by FlippingBook