NWRM Guide - page 5

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Literatura podaje odniesienia do kosztów ustanowienia pasów bu-
forowych wahających się pomiędzy 400 a 800 euro/ha oraz 4,73
a 5,08/mw przypadku sadzenia żywopłotów. Utrzymanie pasa bu-
forowego o szerokości 3m kosztuje od 75 do 100 euro/ha, nato-
miast zarządzanie żywopłotami kosztuje ok. 64 euro/100m. Utrata
przychodów szacowana jest na 140 euro/ha/rok. Stawki płatności
zazwyczaj ustalane są przez rozporządzenia dotyczące programów
rozwojuobszarówwiejskich.
P
rojekt
Istnieje
wiele
typów pasów buforowych, których rozmiary różnią
się w zależności od lokalizacji, typu roślinności oraz
wymogów
w
poszczególnych państwach członkowskich (od 0,6 do 20m). Sku-
teczność pasów buforowych, jeśli chodzi o znaczącywpływ, zależy
od szerokości pasa,
nachylenia
i rodzaju
gleby.
Na skuteczność
pasów buforowych wpływa użytkowanie przyległych gruntów
(grunty orne lub pastwiska). Obsiane trawą skiby zwyklemają dłu-
gośćod2do4m.
S
kala
Pasy buforowe i żywopłoty
działają w skali pola/gospo-
darstwa.
Pasybuforowe toobszary
pokrytenaturalną roślinnością
(trawa, krzewy lubdrzewa) na skrajupól, nagruntachornych, zbliżonedo infrastruktury
transportowej i ciekówwodnych,nauwrociach lubwpolach (np.obsiane trawąskiby).Pasybuforowe i żywopłotydajądobrewarunkidlaskutecznej
infiltracji
wody i
spowalniania przepływów powierzchniowych
; w związku z tym sprzyjają one naturalnej retencji wody. Mogą one również
znacznie redukować ilość zawiesin, azotanów i fosforanówpochodzących ze spływów rolniczych.
Studiaprzypadków:MiedzewHeilbronn,Niemcy;ŻywopłotyprzeciwpowodziowewpołudniowejFrancji
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
S
R
U
C
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...108
Powered by FlippingBook