NWRM Guide - page 10

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Gęstopokryte roślinnościąwstęgi zwiększająchropowatośćpowierzchni ihydraulicznyopórnaprzepływy; toobniżaj zdolność transportowąspływów
i spowalnia je, zwiększającefektywnośćciasno rosnących roślinwabsorbowaniuwody. Poprzez zboczauprawawstęgowapozwalaprzecinać spływy
lepiej niżwprzypadkuuprawna zboczach z górynadół, przyczyniając siędo zmniejszenia
zagrożeniapowodziowego
, szczególnie, gdy jestwykor-
zystywanaw systemieplanowej konserwacji,w tymwpołączeniu środków.Wdużym stopniuograniczaona również
tempoosadów
poruszających
sięw dół zbocza, przyczyniając się do regulacji erozji gleby. Ponadto płodozmianmiędzywstęgami zapewnia rozdzielonym roślinom korzystanie z
osadówpozostawionychw rokupoprzednim.Większa infiltracjaprzyczynia siędouzupełnianiawódgruntowych.
Uprawawstęgowama korzystnywpływ na
filtrację zanieczyszczeń
, ponieważwstęgi roślin skutecznie pochłaniają i asymilują składniki odżywcze.
Poprzezzmniejszeniestratosadów i filtrowaniezanieczyszczeńpozwalaonanautrzymanie i poprawę
stanuwódpodwzględemelementów jakości
hydro-morfologicznej
i zapewnia lepsząochronęekosystemów.Uprawawstęgowa jest równieżskutecznawzwiększaniu różnorodnościbiologicznej
w systemach rolniczych (przez zapewnianie siedlisk, comożepowodowaćbogactwogatunkowe) oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...108
Powered by FlippingBook