NWRM Guide - page 7

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Przeciętny koszt na poziomie 32 euro/ha jest potrzebny do zmian
upraw i
zwiększaniawskaźnika ugorów
przy płodozmianie. Koszty
utrzymaniapłodozmianudotyczągłównie
nakładów
ok. 400euro/
ha), które sąwyższeprzyuprawach (20euro/ha) i niższebez upraw
(o 40 euro/ha) niż nakłady w przypadkumonokultury. W Europie
dopłaty
wspierające płodozmian zostały oszacowane na mniej
więcej 128euro/ha/rok.
P
rojekt
Ogólnie rzecz biorąc, płodozmian powinien uwzględniać czas niez-
będnymiędzydwomasezonamiwegetacyjnymiorazpotrzebę
prze-
mian
w rodzinach roślin, wprowadzania
zielonej okrywyw zimie
i
zbóż oraz łąknaprzemian,wymieniając zbożaozime i
jare
,wymie-
niając„oczyszczające” i „brudne”uprawy,wprowadzeniagatunków,
które rosną szybko i agresywnie. Analiza bilansu azotu i badania
w warunkach polowych mogą pomóc zidentyfikować najbardziej
efektywnewymianyw konkretnym kontekście.
S
kala
Płodozmian jest projektowany i
wdrażany w skali gospodarstwa
i pola. W zakresie odwadniania
obszarem zainteresowania jest
samopole.
Płodozmian jestpraktykąuprawyserii
niepodobnych/różnychrodzajówroślin
w
tymsamymobszarzewkolejnychsezonach
.Rozsądniestosowany
płodozmianpoprawia strukturęgleby, zmniejszaerozję i zwiększa zdolność infiltracji, zmniejszając tym samym zagrożeniepowodziowena terenach
położonychniżej. Tradycyjnymelementempłodozmianu jestuzupełnianieazotupoprzezwykorzystanienawozówzielonychwkolejności zezbożami
i innymi roślinami. Płodozmianogranicza równieżprzyrostpatogenów i szkodników, któreczęstowystępują, gdystaleuprawiany jest jedengatunek.
Studiaprzypadków: : PróbybezuprawpolowychwdolnejAustrii;Miejscazatrzymywaniawody, zarządzaniezalesianiem iwypasemwpołudniowejPortugalii
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
W
i
k
i
p
e
d
i
a
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...108
Powered by FlippingBook