NWRM Guide - page 12

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Poprzez wprowadzenie roślin okrywowych, gdzie inaczej gleba byłyby pozostawiona bez uprawy (pod inne uprawy, między rzędami) uprawa ws-
półrzędna przyczynia się do zwiększenia
infiltracji wody
(4 razyw śródziemnomorskichwinnicach z trawąw porównaniu do sytuacji bez trawy) i
ograniczania spływów
(od20do55%w Sahelwporównaniudo samychupraw). Ograniczanie spływów i zwiększenie infiltracji zapewnia regulację
erozji i osadów (50%obniżeniastratglebwSahelwporównaniudomonokultury).Razemzfiltracjązanieczyszczeń,pomaga tow realizowaniu
celów
RDW
przywracania iutrzymaniadobregostanuwódpowierzchniowych.Uprawawspółrzędnaprzyczyniasię takżedoograniczaniazagrożeniapowo-
dziowego i uzupełnianiawódgruntowych, a takżeogranicza
erozjęwiatrową
wporównaniudogołej gleby.
Uprawawspółrzędna prowadzi dobardziej stabilnego systemuuprawy, lepszej
struktury gleby
i poprawy żyzności, szczególnie, gdy dotyczy
roślin
strączkowych
. Pozwalanabardziej efektywnewykorzystanie zasobów (światło,woda, składniki odżywcze), a tym samymna zwiększoną
wydajność
wporównaniudoosobnej uprawy każdej rośliny zmieszanki.
Zapewniającsiedliskadlaowadów iorganizmówglebowychorazzwiększając różnorodnośćbiologicznąwsystemach rolniczych,uprawawspółrzędna
sprawia, że systemy rolnicze są
bardziej odporne
. Razem z zachowaniem żyzności glebyprzyczynia siędoutrzymaniadobrychwarunkówdodalszej
uprawy iw ten sposóbuczynienia rolnictwabardziej zrównoważonym
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...108
Powered by FlippingBook