NWRM Guide - page 9

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Uprawa wstęgowa jest jednym z
najmniej kosztownych
praktyk
ochronnych. Inwestycja obejmuje koszt robocizny i/lubpaliwa oraz
ewentualnie zmiany kolejności siewu, zwłaszczawprzypadku traw i
roślin strączkowych trzeba jeuwzględniaćwdługoterminowympło-
dozmianie. Dopłaty przyznawane na wspieranie takich praktyk są
szacowanenaokoło110euro/ha/rokwEuropie.
P
rojekt
Wstęgi uprawne muszą zapewniać okrywę w okresach, w który-
ch zachodzi erozja. Wstęgi powinny być tak zaprojektowane, aby
ułatwiały
równoległą
eksploatacjęmaszyn, bliskodoobrysu. Szero-
kośćwstęg zależyod technologii przewidywaniaerozji. Akumulacja
osadówpowinnabyćusuwana i rozprowadzanapopoluw celuutr-
zymaniaefektywnościpraktyk.Uprawawstęgowapowinnawreszcie
być łączona z innymi
praktykami gospodarki gruntami
: zreduko-
wanauprawa, płodozmian...
S
kala
Uprawa wstęgowa ma zasto-
sowaniew skali pola.
Uprawawstęgowa jest wykorzystywana do utrzymania żyzności gleby i zapobiegania
erozji
, gdy zbocze jest strome i długie lub jeśli ktoś niema
alternatywnej metody. Zmienia ona
pasy
ciasno zasianychupraw takich jak siano, pszenica czy inne drobnych ziarna z pasami rzędu roślin, takich
jakkukurydza, soja, bawełnaczyburaki cukrowe.Uprawawstęgowa tworzynaturalne
bariery
dlawody, pomagając zachować siłęgleby, i obejmuje
kilkawarstw roślin, którepochłaniająminerały iwodębardziej skutecznieniż inne.
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
E
n
c
y
k
l
o
p
e
d
i
a
B
r
i
t
a
n
n
i
c
a
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...108
Powered by FlippingBook