NWRM Guide - page 4

Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
W
kładdorealizacji
celów
polityk
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
W stosunkudogruntówornych
łagodzenie spływów
może sięgać50do66%naużytkach zielonych (Hiszpania) i od23 (mokry rok) do100% (suchy
rok) na łąkach (Polska). Łąki przyczyniają się równieżdoograniczania spływówpoprzez zwiększoną
ewapotranspirację
(od8do35%wporównaniu
do gruntówornychwPolsce) i
infiltrację
, umożliwionąprzez poprawę struktury glebyoraz zawartośćmaterii organicznej. Dobrze zarządzane łąki i
pastwiskaw ten sposóbprzyczyniają siędo
zmniejszania zagrożeniapowodziowego
, alew skali zlewnimuszą być podejmowane skoordynowane
działania. Uzupełnianiewódgruntowychmożebyćosiągnięte, ale zależyod zarządzania i typówgleb.
Większepokrycie roślinnościąpowodujewwiększą
filtracjęzanieczyszczeń
iprzyczyniasiędoograniczania
erozji inapływuosadów
. Jeśliniesąsto-
sowane żadnedodatkowe składniki odżywcze, a siano jest zbierane, będzie to również zmniejszać zawartość składnikówodżywczych i prowadzićdo
obniżeniastrat substancjiodżywczych.Takwięc łąki ipastwiskaodgrywają rolęwzachowaniu/poprawie
stanu jakościowego
wódpowierzchniowych
i zapewniają lepsząochronęekosystemów.Ważnemogąbyć interakcje z gęstościąobsady, jeśliwystępuje ryzyko kłusownictwa.
Jeśli sądobrze zarządzane, łąki i pastwiskawreszcieprzyczyniają siędo adaptacji do
zmian klimatycznych
oraz
łagodzenia ich skutków
, ponieważ
zwiększona zawartośćmaterii organicznejw roślinności pozwalaabsorbowaćwięcej CO
2.
Łąki i pastwiska sąwreszciekluczowymi elementami systemówowysokiejwartości przyrodniczej, jeśli chodzi o zapobieganieutracie różnorodności
biologicznej, i przyczyniają siędobardziej
zrównoważonego rolnictwa
poprzez zmniejszenienegatywnegooddziaływaniaprodukcji rolnej.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...108
Powered by FlippingBook