NWRM Guide - page 6

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Roślinność na pasie buforowym redukuje energię (prędkość przepływu) wody powierzchniowej, coprowadzi dowiększej infiltracji (równieżwspo-
maganej przez ulepszoną strukturę gleb pasów buforowych). Pasy buforowe
ograniczają spływy
o 50 do 78%w porównaniu do sytuacji bez pasa
buforowego. Ponadto zwiększona ewapotranspiracja przyczynia się do zwiększenia zdolności retencji wody. O ile pasy buforowe nie powodują
znacznego osłabienia przepływów szczytowych, zmniejszają one
zagrożenie powodziowe
poprzez zwiększenie retencji oraz zmniejszania energii
wodypowierzchniowej. Będzie tomiało jednakodzwierciedleniew relatywnym rozmiarzepasabuforowego.Większa infiltracjamożeprzyczynić się
douzupełnianiawódgruntowychw stosunkudowielkości pasabuforowego.
Pasybuforowe i żywopłoty
wyłapują/filtrują
osady i zanieczyszczenia: testywobszarachpagórkowatychdoprowadziłydoograniczeniaPwspływach
o 42do 96%, 27do 81% redukcji N i 55do 97% redukcji osadów.W ten sposóbprzyczyniają się one dopoprawy stanu elementów jakości
hydro-
morfologicznej
i zapobiegająpogorszeniu
stanuwód
.
Poprzez zwiększenie absorpcji CO
2
pasy buforowe i żywopłoty uczestniczą w łagodzeniu zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. Zapewnienie
siedliska i jego łączności przyczyniasiędo lepszej ochronyekosystemów, lepszegowykorzystaniazielonej infrastruktury i zapobieganiautracie różno-
rodności biologicznej. Zapewniając siedliskadla zapylaczy i gatunków regulujących sytuacjębiologiczną i zmniejszającwpływerozji, pasybuforowe
przyczyniają siędobardziej
zrównoważonego rolnictwa
, nawet jeśliwyłączajągrunty zprodukcji.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...108
Powered by FlippingBook