NWRM Guide - page 8

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Wpływpłodozmianu zależywdużym stopniuod
schematupłodozmianu, wyboru roślin
oraz praktyk
uprawy
. Płodozmianmożemieć pozytywny
wpływna tempoakumulacji (wyczerpania)materiiorganicznejwglebie,morfologię i łącznośćporów,poprawiając
absorpcjęwody
.Dzięki zwiększonej
infiltracji i ograniczeniu spływówpłodozmianprzyczynia siędo zmniejszenia ryzykapowodziowego i zapewnieniauzupełnianiawódgruntowych.
Płodozmian poprawia
efektywność nawożenia
poprzez zwiększenie dostępności składnikówmineralnych, zwiększanie zawartości próchnicy i ma-
terii organicznej, umożliwiającw ten sposóbobniżenienawożeniaazotanami. Oznacza to, żegleba jest nie jest goła,więc zanieczyszczenia są lepiej
wychwytywane; jednakże skutecznośćw redukcji stratazotanówzależyod schematupłodozmianu i dostarczania składnikówpokarmowych. Płodoz-
mian jest również skutecznyw zarządzaniu pokrywą trawiastą, w ten sposób zmniejszając zapotrzebowanie na stosowanie pestycydów.Wreszcie
ograniczeniespływówprzyczyniasiędozmniejszeniaerozji gleby. Jeśli jestdobrzezaprojektowany i zarządzany,płodozmianmożezatemprzyczyniać
siędopolepszenia
fizyko-chemicznego stanuwód
.
Wprowadzenie roślin strączkowych do płodozmianumoże poprawić
sekwestracjęwęgla
. W porównaniu domonokultury płodozmian jest
sku-
tecznym i naturalnym środkiem
zwalczania szkodników i trawy.Wzmaga zrównoważony charakter rolnictwa poprzez utrzymywanie dobrychwar-
unkówdodalszej uprawydzięki zwiększeniu
żyzności gleby
. TestyweFrancjiwykazaływyższeplonypszenicywprzypadkupłodozmianuwporówna-
niumonokulturypszenicy.Wreszciepłodozmian zwiększa
różnorodnośćpejzażu
.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...108
Powered by FlippingBook