NWRM Guide - page 14

Aprowizacja
Regulacja i konserwacja
Kulturowe
Abiotyczne
Badania dowodzą, że uprawa zerowa zwiększa
zatrzymywaniewodyw glebie
w górnej warstwie gleby o 6 do 12%w porównaniu do systemów
orkowych;wniektórychprzypadkachspływyzostałyzmniejszoneo40%. Zmniejszenie ryzykapowodziowegoniezostałowyrażone ilościowo, alewy-
nikaono ze zwiększonej retencjiwody, infiltracji i redukcji spływów.Dlategopromocjauprawy zerowej napoziomie zlewni łącznie z innymi środkami
przyczynia siędominimalizowania zagrożeniapowodziowego.
Uprawa zerowamoże zmniejszać
s
traty P i N o
30 do 88% i
erozję gleb
o 89%w obszarach pagórkowatych.W ten sposób przyczynia się ona do
poprawy i zachowania stanuelementów jakości hydromorfologicznejwody i zapobiegapogorszeniu stanuwód.
Uprawa zerowa zwiększa stabilność kruszywa
gleby
, zawartośćwęglaorganicznegowglebie (o20do1300 kgC/ha/rok), poprawia strukturęporów,
aktywnośćbiologiczną, tempo infiltracji, przewodnośćhydraulicznągleb i ichwytrzymałość, alezmniejszanapowietrzeniewilgotnychgleb, zwiększa
kwasowość i akumulację P. Te zmiany skutkują albowyższą, alboniższą emisją CO
2
(+220 do-57%), ale emisja CO2 z paliw jest niższaw systemach
zerowych (50do83%). Uprawa zerowaprzyczynia siędo zachowania różnorodności biologicznej w glebiepoprzez zwiększeniebiomasy dżdżownic
(300%) oraz populacji i gatunków
bezkręgowców
, sprzyjając tym samym szerszą różnorodność biologiczną, co pomaga sprostać celom strategii
różnorodności biologicznej.
Wpołączeniu z innymi środkami, uprawa zerowamożeprzyczynić siędo zrównoważonego rolnictwa, ale jegogłówne skutki związane są z rodzajem
gleby i klimatem.WEuropieplonymogąbyćo5%niższewprzypadkuuprawyzerowej niżprzysystemiezorką, alesąwyższewEuropiepołudniowej.
Ś
wiadczone
usługi
ekosystemowe
W
kładdorealizacji
celów
polityk
P
otencjalne
skutki
biofizyczne
Spływ
Ograniczaniezanieczyszczania
Ochronagleb
Siedlisko
Zmiany klimatu
RamowaDyrektywaWodna
DyrektywaPowodziowa
Dyrektywaptasia i siedliskowa
Strategia różnorodności
biologicznej 2020
Wysokie
Niskie
Średnie
Brak
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...108
Powered by FlippingBook